Листопад, 2016 Приховати/показати коментарі | Швидкі сполучення клавіш

 • Нестеренко Юрій November 28, 2016 16:01 Постійне посилання |
  Мітки: , , , , , , , , ,   

  Електронна демократія в сучасному світі: досягнення та проблеми. 

  На межі XX-XXI ст. розвиток комунікаційних технологій значно полегшив ви­робництво і розподіл соціально значущої інформації та сприяв формуванню глобально­го інформаційного простору, в який увійшли суспільства, політичні, економічні, релі­гійні, культурні інститути. Засоби масових комунікацій відіграють значну роль у пере­будові соціально-політичної дійсності. В сучасному суспільстві велике значення мають комунікативні можливості та ресурси органів державної влади і управління, політичних партій, рухів, конкретних політиків, їх здатність до ефективної комунікації як ціле­спрямованої інформаційної взаємодії з суспільством, електоратом. Проблеми розвитку політичної комунікації стають все більш актуальними. Структурні зміни в економіці висунули на перші позиції наукоємні галузі, «індустрію знань», технології передачі та обробки інформації, глобальну комп’ютеризацію, розгалужені інформаційні системи. З розвитком Інтернету людство вступило у фазу формування єдиного глобального інфор­маційного середовища. Зростання ролі нового інформаційного сектору економіки при­вело до того, що комунікація охоплює своїм впливом усі галузі соціальної дійсності та по-новому організує суспільно-політичні відносини.

  Суттю комунікаційних процесів є передача, переміщення, обіг політичної інфор­мації. З її допомогою передається політичний досвід, знання, координуються зусилля людей, відбувається їх політична соціалізація і адаптація, структурується політичне життя. Характер політичної комунікації в суспільстві, рівень її розвитку визначається більшою мірою станом загальної та політичної культури. Важливими передумовами оптимального розвитку політичної комунікації є інтелектуальна свобода, демократична політична культура, свобода засобів масової інформації від владних структур. Стійкість глобального інформаційного суспільства ґрунтується на демократичних цінностях, що стимулюють розвиток людини, таких як вільний обмін знаннями і інформацією, взаєм­на толерантність і повага до інших людей.

  У науці вже загальноприйнятим є термін «е-демократія», яка і є основою більш широкої демократії інформаційної. Однак прикметник «електронний» є не зовсім точ­ним. Він може також відноситись до використання електронного мікрофона або теле­бачення. В деяких випадках найточнішим був би термін «цифрова демократія» («digital democracy»). Можливі, також інші терміни: «кібердемократія», «віртуальна демокра­тія» або «демократія століття інформаційних технологій». Однак сьогодні усе частіше використовується термін «електронний», що розуміється як «використання інтерактив­них технологій». Концепції електронної демократії відносяться до теорій, які розгля­дають комп’ютери та комп’ютерні мережі як важливий інструмент у роботі демокра­тичної політичної системи.

   

  Термін «е-демократія», який уперше з’явився у США, немає однозначного тлу­мачення. У широкому сенсі він означає можливість залучення громадян до більш актив­ної участі у справах суспільства за допомогою використання комп’ютерних, а також аналогічних їм засобам і мережам комунікацій. Погодимось з думкою російського до­слідника проблем політичної комунікації М. М. Грачова, що в загальному плані е-демо-кратія – це заснований на використанні мережевих комп’ютерних технологій механізм забезпечення політичної комунікації, який сприяє реалізації принципу народовладдя і дозволяє зробити політичний устрій таким, що відповідає реальним потребам інформа­ційного суспільства [2]. Поняття е-демократії пов’язується із заходами щодо розширен­ня політичної участі громадян, щоб об’єднати їх один з одним, з їх представниками в уряді саме через нові інформаційні та комунікаційні технології. Цінністю демократії такого типу є інформація, а критерієм демократичності – доступ до відкритої, правди­вої та об’єктивної інформації.

  Отже, засоби політичної комунікації є засобами інструментального характеру реалізації потенціалу людини та людських спільнот.

  Концепція е-демократії пов’язана з концепцією демократії. У широкому сенсі слова мова йде про форму устрою та функціонування будь-якої організації, заснованої на принципах рівності прав її членів, прийнятті рішень більшістю, періодичністю вибо­рів і підзвітності органів управління загальним зборам, конференції, з’їзду організації. У вузькому сенсі слова в сучасній політичній науці під демократією розуміється форма політичної самоорганізації суспільства, яка не тільки базується на визнанні народного суверенітету або волі більшості, а й забезпечує відповідальність державних органів управління, відкритість їх роботи, підзвітність суспільству, адекватну реакцію на зміни у внутрішньому і зовнішньому середовищі тощо.

  В політичній науці сьогодення традиційні засоби здійснення демократії все час­тіше піддаються критиці через їх недоліки, серед яких називаються такі, як, наприклад, слабкий вплив громадян на прийняття рішень, реалізацію політичної програми партії влади чи коаліційного уряду, залежність вибору громадян від маніпуляційних можли­востей виборчих технологій, можливість дискримінації меншості більшістю тощо. Стійка ж демократія вимагає міцних діалогових зв’язків між державою і громадянським суспільством, урядом і керуванням, і саме новітні інформаційно-комунікаційні техно­логії відкривають нові перспективи національної та локальної державної політики, вза­ємодіючи з громадянами за допомогою Інтернету, електронної пошти, суспільних кіос­ків інформації тощо.

  Таким чином, демократія, яка збагачена можливостями інформаційних техноло­гій та включена в загальну систему цінностей інформаційного суспільства, є важливим досягненням держави і громадянина.

  Через використання новітніх засобів комунікації закладається основа і забезпе­чується подальший розвиток відкритості, прозорості влади. На спеціалізованих інфор­маційних вузлах держава представляє свою діяльність, інформує про цілі, методи та хід реалізації інтересів своїх громадян у внутрішній і зовнішній політиці. Завдяки створен­ню на цих вузлах системи зворотного зв’язку та оперативного реагування, відбувається певна наближеність до партисипаторної демократії, тобто досягається можливість гро­мадян брати участь у обговоренні та реалізації політичних рішень.

  Широкі можливості відкриваються в цьому напрямку завдяки розповсюдженню мережі Інтернет. Інтернет є засобом, який кидає виклик традиційним політичним струк­турам завдяки здатності швидко розповсюджувати інформацію серед широкого кола людей (наприклад, за допомогою блогів), надає можливість громадянам стати більш інформованими в конкретних питаннях, навіть більше, ніж самі політики. На думку ро­сійського політолога А. Чеснакова, перенесення політичними акторами частини своєї комунікаційної діяльності в інтернет-середовище сприяє формуванню принципово но­вого типу інтерактивної комунікації, динаміка розвитку якої може перевернути уявлен­ня і про систему забезпечення політичної діяльності, і про традиційні інструменти по­літичної участі [5].

  Сучасні дослідники цієї проблеми вбачають перспективний потенціал Інтернету саме в залученні громадян до політичних процесів і наданні реальних можливостей для політичних змін. Деякі з цих змін є наслідком розвитку нових технологій, інші будуть виявлятись як створення нових політичних інститутів, які під впливом думки громадян, груп, а також самих чиновників, що використовують Інтернет, призведуть до змін у по­літичній системі суспільства.

  Е-демократія реалізується за допомогою електронного голосування. Електронне голосування – це спосіб, за допомогою якого відбувається волевиявлення виборців за­вдяки електронним засобам. Нова система використовує персональні комп’ютери для підрахунку голосів. Вперше експеримент електронного голосування був проведений у 2000 р. у США, штаті Орегона. Повністю електронне голосування для всіх виборців практикується в Індії, Венесуелі, Бразилії. Так, в Індії електронне голосування за допо­могою електронних виборчих ящиків (приборів на батарейках) було введено у 2004 р. Під час його проведення були зафіксовані численні фальсифікації, а тому у 2005 р., щоб збільшити довіру до виборів, у списки виборців поряд з їх іменем і прізвищем були включені їх фотографії. Такі списки з використанням фотографій застосовуються по всій країні, за виключенням трьох північно-східних штатів.

  Цікавий варіант використання інформаційних технологій у політиці за допомо­гою електронних урн було продемонстровано у Бразилії [1]. Там електронна система голосування була використана на електронних загальнонаціональних виборах голови держави. Переносні машини для голосування – урни, що не мають екрану, дають мож­ливість виборцям натиснути номер кандидата і підтвердити свій вибір, після чого з’яв­ляється фото кандидата, за якого хотіли віддати голос. Але досвід цієї країни не може бути перенесений на держави, де формування органів влади за законам здійснюється на основі добровільного виявлення громадян (за бразильським законодавством, участь у виборах є обов’язковою для громадян у віці від 18 до 70 років).

  У Венесуелі процес надання, запису і підрахунку голосів відбувається за допо­могою комплексних об’єднань для голосування з сенсорним екраном і принтером. Обов’язковою також є процедура зняття відбитків пальців: перед голосуванням відби­ток пальця порівнюють із центральною базою даних. Такі засоби запобігають багатора­зовому голосуванню однієї особи.

  Отже, є два основних види електронного голосування: стаціонарне (у виборчих пунктах, куди треба приходити виборцям і де стоять електронні автомати) і віддалене – через Інтернет, за допомогою телефону або цифрового телебачення.

  У Європі як електронне обладнання використовують персональні комп’ютери, які групами із загальним сервером ставлять у пунктах голосування. Відповідно до тех­нічних стандартів експерти Ради Європи називають електронним таке голосування, в якому проведення виборів чи референдуму відбувається з використанням комп’ютер­них засобів або за їх допомогою реєструються голоси у комп’ютерній формі. Таке ви­значення охоплює всі сучасні технології, що використовуються у Європі поки що як експеримент.

  У США використовується така форма е-демократії, як комп’ютерне лобіювання. Комп’ютерне лобіювання – це використання комп’ютерних мереж як інформаційний ресурс для лобіювання; прямий інформаційний тиск через комп’ютерні мережі; вико­ристання комп’ютерних мереж для приватного спілкування з особами державної влади або органів місцевого самоуправління [4]. Наприклад, компанія, що займається лобіюванням, інформує онлайн-спільноту на найбільш рейтингових веб-порталах про поря­док денний роботи Конгресу США і доповнює до законопроектів різні експерті аналі­тичні матеріали. Аудиторії пропонують голосувати «за» чи «проти» з окремих питань, які розглядаються у парламенті. Після підрахунку інтернет-голосування, результати перетворюються в електронні послання і направляють тому чи іншому члену законо­давчого органу. Компанія бере на себе відповідальність повідомляти учасника голосу­вання про те, як проголосував у парламенті конгресмен або сенатор, який отримав таке електронне послання.

  У США, Західній Європі поширеним є участь громадян у виборчих компаніях в системі он-лайн, яка передбачає крім традиційних і нові форми, такі як: маркетинг пар­тійної політики і кандидатів; обмін інформацією і думками серед виборців; участь в об­говоренні матеріалів друкованих і он-лайнових засобів масової інформації; участь у формуванні нового, більш відкритого стилю політики.

  Серед учасників ідей е-демократії найбільшого поширення набула ідея елект­ронного уряду. Під терміном «уряд» розуміються владні структури всіх рівнів: від ка­бінету міністрів до районних державних адміністрацій, тобто це єдина соціально відпо­відальна та інформаційно відкрита, з постійним зворотним зв’язком установа. Доміну­ючим завданням е-уряду є трансформація внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин на основі інформаційних технологій і комунікаційних мереж. Головна мета – оптимізація надання урядових послуг населенню та бізнесу, а також збільшення участі виборців у процесах керівництва і управління країною, забезпечення відкритості та підзвітності уряду громадянам і громадян – уряду. Е-уряд не тільки кардинально змінює характер діяльності державного апарату, а й збільшує ефективність його роботи [3].

  Е-уряд вже став реальністю в багатьох країнах світу. Але з причини нерівномір­ного економічного розвитку країн світу впровадження е-урядів у них перебуває на різ­них стадіях. Великих успіхів у галузі розвитку е-уряду досягли США, Канада, Нова Зе­ландія, Сінгапур, Нідерланди, Фінляндія, Данія, Норвегія, Австралія, Німеччина, Вели­ка Британія, Естонія та інші країни. Завдяки впровадженню е-уряду відбувається по­слаблення позицій бюрократії в суспільстві, значно зменшується ризик корупції тощо. Технологія е-уряду, на думку дослідників, має переваги як для уряду, так і для суспіль­ства. Інформування суспільства дозволяє звести до мінімуму розбіжності та сформулю­вати свої плани; покращити управління на мікрорівнях; вирішувати проблему пасивно­го ставлення населення до уряду і його планів тощо. З іншого боку, люди мають мож­ливість оперативно реагувати на рішення уряду, прискорювати здійснення проектів, домагатися, щоб вони були основані на пріоритетах, які визначають люди, а не уряд.

  Проекти створення е-уряду спричинили дискусію: чи обов’язково інформаційне суспільство є в той же час відкритим та громадянським? Цілком можливо, що ні. Чи обов’язково інформатизація врятує нас від авторитаризму? Безумовно, держава зацікав­лена в тому, щоб насичувати інформаційними технологіями свої служби, щоб ті були в змозі більш оперативно та якісно приймати рішення. В першу чергу служби з підвище­ною часткою відповідальності, а також ті, що пов’язані зі здійсненням обліку різного роду: матеріальних ресурсів, фізичних і юридичних осіб, їх доходів. Таким чином, ав­томатизація робить суспільство більш прозорим для держави.

  Водночас виникає питання: чи можна е-демократію ототожнювати з е-урядом? Безумовно, ні. Е-уряд утворюється «зверху» для більш ефективного функціонування державного апарату. Е-демократія орієнтована на ініціативу «знизу», на якісне зрос­тання рівня участі громадян у політичному житті. Умовою переходу до е-демократії є доступ населення країн до Інтернету (не менш 80%).

  Таким чином, інформаційно-комп’ютерні технології утворюють лише техноло­гічну можливість удосконалення демократії, переходу демократії до більш високого її рівня. Але технології – це тільки інструмент, який використовують для урівноваження інтересів у суспільстві. Інформаційний спосіб життя передбачає наявність соціально ак­тивної особистості. Соціальна активність громадян, їх можливість безпосередньо брати участь у формуванні офіційної позиції, формулюванні відповідної правової бази, здійс­ненні реального контролю над процесами перетворення рішень у життя фактично по­рушує монополію еліт на вирішення всіх важливих питань, що пов’язані з життєді­яльністю суспільства. Прозорість усіх владних процедур запобігає корпоративній до­мовленості, застосуванню подвійних стандартів та іншим маніпуляціям із законом. То­му впровадження е-демократії змінює не тільки ставлення громадян до політики, а і спосіб її здійснення.

  Список літератури

  1. Вершинин М. С. Политические коммуникации в информационном обществе: перс­пективные направления исследований / М. С. Вершинин. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. – 328 с.
  2. Грачов М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, век­торы развития / М. Н. Грачов. – М.: Прометей, 2004. – С. 87-90.
  3. Голобуцкий А. Технологиия e-goverment. Электронное правительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <//http: сapri. ustu. ru//e-goverment/e-government_4.htm>.
  4. Ненашев Д. А. Лоббирование посредством сетей: новый инструмент политического влияния / Д. А. Ненашев // Политическая наука. – 2002. – № 1 – С. 126-136.
  5. Чеснаков А. А. Ресурсы Internet и российские политические технологи: состояние и перспективы развития / А. А. Чеснаков // Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. – 1999. – № 4. – С. 65-73.

  Міносян А. С., Чорна Н. В., Коршунова І. П.

   
 • Нестеренко Юрій November 22, 2016 17:37 Постійне посилання |  

  Електронна демократія: сутність і перспективи розвиткув Україні 

   
 • Нестеренко Юрій November 12, 2016 11:17 Постійне посилання |
  Мітки: , , , , , , , , ,   

  Розвиток електронної демократії в України 

  Анотація

  Аналітичну записку присвячено проблемам становлення та розвитку елементів електронної демократії в Україні. Окреслено понятійний апарат, що стосується інституту електронної демократії, прийнятий в Європейському Союзі. Здійснено загальний огляд вітчизняної галузевої нормативно-правової бази, етапів розвитку електронної демократії в Україні, стану розвитку окремих її складових.

  Методологічна база дослідження

  Дослідження проблеми ґрунтується на наявних у Раді Європи підходах щодо сутності, структури особливостей е-демократії та її запровадження, які викладені у таких документах:

  1)    Рекомендації CM/Rec(2009)1 Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам щодо електронної демократії, ухвалені у 2009 р. (Indicatives Guides and Glossary relating to Recommendation Rec (2009) 1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy)1;

  2)    Пояснювальна записка до вищезазначених рекомендацій2;

  3)    Посібник і словник термінів, уживаних у Рекомендаціях (Indicatives Guides and Glossary relating to Recommendation Rec (2009) 1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy);

  4)    Словник технічних термінів у сфері електронної демократії (Glossary of technical terms in the field of electronic democracy)3.

  Інтерпретація термінів

  Електрону демократію (e-democracy) у вищезгаданих документах визначають як інструмент зміцнення демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Її головним завданням є „електронна підтримка демократії”. Е-демократія є однією зі стратегій підтримки демократії, демократичних інститутів, демократичних процесів і поширення демократичних цінностей. Вона доповнює традиційні інструменти демократії і є взаємопов’язаною з ними4.

  Електронна демократія охоплює всі електронні засоби, що уможливлюють для громадян контроль діяльності лідерів/політиків у публічній сфері. Залежно від сфери, в якій демократичні начала потребують розвитку, е-демократія може використовувати різні методи: для забезпечення транспарентності політичного процесу; для збільшення прямого залучення й участі громадян; для поліпшення якості формування громадської думки шляхом створення нового простору інформації та її осмислення5.

  Складові е-демократії: електронний парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне посередництво, електронні вибори, електронний референдум, електронне голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні опитування тощо6.

  Актуальність проблеми

  Необхідність розширення форм прямої демократії в Україні зумовлюється недостатньою ефективністю функціонування інститутів представницької демократії.

  Потенціал е-демократії в забезпеченні підтримки демократичності політичного процесу та функціонування інститутів представницької демократії є досить значним. Про це свідчать згадані вище Рекомендації Ради Європи. Незважаючи на відносно обмежені часові межі, досвід використання інструментів е-демократії у практиці урядування насамперед в європейських країнах дає можливість сформулювати переваги та можливості запровадження інструментарію електронної демократії в Україні. Таким чином, Е-демократія:

  • сприяє підвищенню прозорості діяльності органів влади завдяки використанню сучасних технологій надання громадянам доступу до інформації;
  • є інструментом підтримки політичної діяльності та забезпечення більшої прозорості та відповідальності публічних політиків перед електоратом:
  • є своєрідною „школою” демократії і сприяє формуванню у громадян таких навичок, як компетентність і відповідальність, необхідних для забезпечення життєздатності демократії;
  • надає додаткових можливостей для побудови та підтримки соціальної солідарності в суспільстві шляхом розвитку соціальних зв’язків між громадянами та групами громадян.

  Разом із тим слід підкреслити: попри те, що е-демократія не може вважатися альтернативою представницькій демократії, її можливості повинні активно використовуватись для прискорення процесів демократизації в українському суспільстві – розширення спектра взаємодії між громадянами, між громадянами та владними інститутами, прискорення реакції влади на звернення громадян (формування зворотного зв’язку), роз’яснення громадянам рішень влади.

  Нормативно-правова база забезпечення розвитку електронної демократії

  В Україні функціонування власне електронних форм демократії практично не внормоване, однак існує чимала нормативно-правова база, що регламентує розвиток інформаційного суспільства й уможливлює реалізацію певних принципів та інструментів е-демократії. В Україні це, передусім, закони „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, „Про Концепцію Національної програми інформатизації”, „Про Національну програму інформатизації”, „Про інформацію”.

  Гарантії громадянам на право доступу до інформації та звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування надаються Законом України „Про звернення громадян”. Однак існує потреба вдосконалення правових гарантій одержання громадянами відповідей на запити, надіслані до органів влади в електронній формі, оскільки Закон України „Про звернення громадян” не передбачає електронної форми звернення як такої, що тягне певні юридичні наслідки, тобто чиновники не зобов’язані реагувати на звернення громадян, отримані електронною поштою. На врегулювання цієї проблеми Президентом України видано Указ „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”7. Однак Закон України про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян”, проект якого підготовлено Кабінетом Міністрів на виконання згаданого указу, донині не ухвалено8.

  Позитивним кроком у розвитку такої складової е-демократії, як е-суд, стало ухвалення Закону України „Про доступ до судових рішень”, який передбачає використання громадянами мережі Інтернет для контролю за проходженням судових розглядів їх справ.

  Етапи розвитку е-демократії в Україні

  На думку вітчизняних фахівців, розвиток електронної демократії в Україні пройшов три основних етапи9.

  І етап (2000-2001 рр.) носив підготовчий характер, визначалися найбільш загальні аспекти використання сучасних ІКТ, формувалося необхідне підґрунтя для подальших дій держави в цьому напрямі10.

  ІІ етап (2002-2003 рр.) безпосередньо пов’язаний із формуванням механізмів електронного уряду в Україні, що мало на меті підвищення ефективності та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поліпшення поінформованості громадян щодо діяльності цих органів та активізації зворотного зв’язку між владою та суспільством за допомогою мережі Інтернет.

  Відлік цього етапу умовно можна вести від Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів законодавчої влади” (від 4 січня 2002 р. 3-2002-п), якою затверджено „Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”11.

  За цей період часу були ухвалені Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”12  та Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”13, які також були спрямовані на забезпечення: обов’язковості створення  органами державної влади та органами місцевого самоврядування власних веб-сайтів, оперативного розміщення на них офіційної інформації про діяльність, чітких вимог щодо змістовного наповнення веб-сайтів органів влади; створення урядового порталу з метою формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави.

  З цією метою були визначені суб’єкти, відповідальні за реалізацію зазначених нормативно-правових актів. Також були визначені завдання органів державної влади та місцевого самоврядування щодо функціонування офіційних веб-сайтів, їх змістовного наповнення, оперативного оприлюднення інформації, надання відповідної статистичної інформації, недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації громадянами, регулярне проведення прес-конференцій, зокрема з використанням мережі Інтернет.

  ІІІ етап розпочався у 2003 р. прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи „Електронний уряд” (від 24 лютого 2003 р. № 208) і триває досі. Цілями пропонованих заходів щодо розвитку інформаційного суспільства визначалися надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи „Електронний Уряд”, яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої влади між собою і з громадянами, надає інформацію та інші послуги на основі сучасних інформаційних технологій.

  Упродовж 2004-2009 рр. порядок взаємодії органів державної влади та громадян було доповнено ще кількома постановами Кабінету Міністрів, спрямованими на упорядкування взаємодії виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства14. Спрямована на розроблення та впровадження ефективного механізму комунікації між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства і „Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, схвалена КМУ 21 листопада 2007 р. У Концепції визначено мету, основні завдання та принципи взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства, зміцнення демократії15. У 2009 р. до Концепції було внесено зміни, які стосувалися передусім обов’язкового висвітлення у засобах масової інформації результатів своєї діяльності та їх громадське обговорення16.

  Огляд поточного стану розвитку окремих елементів е-демократії в Україні

  Суб’єктами запровадження та розвитку е-демократії є передусім органи державної влади. Аналіз їх діяльності в зазначеній сфері дозволяє стверджувати, що в Україні функціонують певні елементи е-демократії.

  Інструментарій е-демократії відкриває додаткові канали комунікації між громадянами, громадянами і органами влади, між органами влади та іншими учасниками політичного процесу. В Україні цей процес забезпечується передусім електронними інформаційними ресурсами органів влади, представленими досить повно: є веб-сайти Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Вищого Господарського Суду України, Єдиний веб-порталом Кабінету Міністрів України тощо. На Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України представлено 73 веб-сайти центральних органів виконавчої влади та 27 веб-сайтів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Відповідно до норм чинного законодавства на веб-сайтах органів державної влади досить повно та оперативно надається інформація: новини, поточна діяльність, перелік нормативно-правових актів, що регламентують діяльність або є результатом діяльності відповідного органу,  оприлюднюються плани та певні форми звітності з їх виконання, надається інформація щодо графіків прийому громадян посадовцями, номери „телефонів довіри” або „гарячих ліній” тощо.

  У межах реалізації принципу прозорості в діяльності органів державної влади нині найбільш повно реалізована така форма е-демократії, як інформування громадян, що, втім, передбачає лише односторонні відносини між органами влади і громадянами, коли органи влади виробляють і надають інформацію громадянам. Це передбачає як „пасивний” доступ до інформації (за бажанням/на вимогу громадян), так і „активні” заходи уряду з поширення даної інформації серед громадян.

  Кабінетом Міністрів України запропоновано також е-інструментарій налагодження діалогу з громадянами та їх організаціями. Задля цієї мети  створено веб-сайт „Уряд і громадськість” на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України. З цього веб-сайту є посилання на інтерактивну інформаційно-аналітичну систему (ІАС) Кабінету Міністрів України „Громадянське суспільство і влада”, яка має сприяти розвитку інститутів громадянського суспільства та їх взаємодії з органами державної влади в он-лайн режимі17. Однак, як свідчить інформація, вміщена у зазначеній ІАС, рівень залучення громадян до обговорення проектів НПА, які готуються окремими міністерствами, є досить низьким. Так, станом на 28.12.2009 р. більшість міністерств не пропонувало до публічного обговорення у мережі Інтернет жодного проекту нормативно-правового акту18.

  Така ж ситуація і щодо окремих міністерств: інформування громадян забезпечено на належному рівні, зворотний зв’язок – навпаки. Так, за результатами аналізу веб-сайтів міністерств можна констатувати, що лише Міністерство юстиції пропонує на своєму веб-сайті результати обговорення нормативно-правових актів. Дискусійні тематичні е-форуми підтримують Міністерство вугільної промисловості України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство економіки. На сайтах цих міністерств пропонується зв’язок за допомогою електронної пошти. Однак, наприклад, не передбачено будь-якого е-інструментарію зворотного зв’язку на веб-сайтах Міністерства аграрної політики, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Міністерства закордонних справ. На веб-сайті Міністерства культури і туризму України рубрика „Інтернет-приймальня” не заповнена так само, як і рубрика „Консультаційний центр”.

  За даними моніторингу, здійсненого Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, на всіх веб-сайтах органів виконавчої влади застосовано режими рівня інформування. Однак лише 42,6 % центральних органів виконавчої влади та 40,7 % обласних державних адміністрацій практикували режим двосторонньої взаємодії на своїх веб-сайтах19.

  Розвиток е-парламенту так само відрізняється домінуванням односторонніх інформаційних сервісів. Зокрема, відсутні такі поширені в європейській практиці інструменти, як: доступ всіх зацікавлених осіб до пов’язаної із законодавчим процесом документації, можливість висловитися щодо того чи іншого законопроекту, електронний документообіг, Інтернет-трансляції парламентських засідань тощо. Позитивним кроком у напрямі розвитку електронної демократії слід вважати підвищення ступеня оперативності надання інформації щодо пленарних засідань Верховної Ради, публікацію в Інтернеті стенограм парламентських засідань, запровадження в тестовому режимі рубрики „Форум”.

  Результати Інтернет-опитування, яке з 27.04.2009 р. проводиться на сайті Верховної Ради, підтверджують недостатність розвитку e-парламенту: на запитання „Чи є відкритою (прозорою) діяльність Верховної Ради України в суспільстві?” станом на 28.12.2009 р. 76 % Інтернет-користувачів, що взяли участь у голосуванні, відповіли „Ні”20.

  Одним з останніх здобутків у сфері реалізації е-демократії є запровадження окремих аспектів такої важливої складової е-демократії, як е-суд. Наприклад, на сайті Вищого господарського суду в он-лайн режимі доступна інформація про рух конкретної справи в господарських судах України. Як позитивний приклад забезпечення відкритості та прозорості влади можна відзначити розміщення на веб-сайтах Конституційного Суду України21 та Вищого Господарського Суду України22 інформацію про декларацію прибутків суддів, звіт про використання бюджетних коштів тощо. На сайті Верховного Суду України пропонуються переліки справ, призначених до розгляду Верховним Судом України23. Разом із цим вказані  сервіси наявні не в усіх складових судової системи України. Також нерозвинені такі компоненти електронного суду, як подача у суд документів в електронному вигляді, он лайн-трансляція засідань суду тощо.

  Активно використовуються форми електронної демократії Президентом України В. Ющенком, зокрема, під час обговорення президентського Проекту Конституції України. Новаторськими для України були також кроки Президента України В. Ющенка щодо налагодження комунікації з громадянами в онлайн-режимі. Йдеться, зокрема, про проведення підсумкових річних інтерв’ю Главою держави: онлайн-інтерв’ю 14.12.2006 р., прес-конференцій з відповідями на запитання користувачів мережі Інтернет 27.12.2007 та 23.12.2008 рр.24

  Присутність в Інтернет-мережі політичних партій України

  Політичні партії України досить широко представлені в мережі Інтернет. Із 172 партій, вказаних на сайті ЦВК, веб-сайти мають 7725. Практично всі партії розміщують на своїх сайтах інформаційний блок документів з інформацією про партію, майже на всіх веб-сайтах політичних партій України передбачено різні формати налагодження діалогу з виборцями: форуми, обговорення, ініціативи, адреси електронної пошти. Однак будь-яка інформація про результати спілкування з власними прихильниками або виконання настанов виборців відсутня.

  Слід зазначити також, що у мережі Інтернет часто представлені не лише політичні партії України, а й окремо їхні лідери. Причому використовується не лише традиційний формат персональних веб-сайтів, а й більш нові Інтернет-інструменти, такі, як блоги, живі журнали, представництва в електронних соціальних мережах, трансляції на YouTube тощо26.

  Інформатизація та розвиток інформаційного суспільства в Україні, як базис розвитку е-демократії

  Перспективи розвитку е-демократії безпосередньо визначаються рівнем розвиненості інформаційного суспільства в країні: рівнем комп’ютеризації населення, доступом до мережі Інтернет, рівнем міждержавної та міжрегіональної (всередині країни) „«цифрової нерівності”27 тощо. Зазначені показники засвідчують недостатній розвиток в Україні відповідної інфраструктури. Так, за підсумками 5-річного дослідження рівня розвитку ІКТ у 154 країнах світу, проведеного Міжнародним телекомунікаційним союзом (Іnternatіonal Telecommunіcatіon Unіon) за період з 2002 по 2007 р., Україна перебуває лише на 51 місці28.

  Україна досі зберігає один із найнижчих у Європі показників доступу населення до Інтернет – нині він становить 17,8 користувачів на 100 жителів. Для порівняння, найменше серед країн Євросоюзу охоплення населення мережею Інтернет має Греція – 20 користувачів на 100 жителів29.

  Зберігається також регіональна нерівність користування Інтернетом. Якщо в Київському регіоні мешкають 58,89 % від загальноукраїнської кількості користувачів, то в Одесі – 6,85 %, Дніпропетровську – 5,32 %, Донецьку – 5,02 %, Харкові – 4,70 %, Львові – 3,12 %. На решту регіонів припадає 10,28 % користувачів. Найменше користувачів Інтернет зафіксовано у Житомирській області – 0,25 %, Чернівецькій області – 0,22 %, а також у Волинській області – 0,11 %30.

  Забезпечення загальноосвітніх середніх шкіл комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет також свідчить про збереження міжрегіональної „цифрової нерівності”. Наприклад, якщо показник рівня забезпечення шкіл комп’ютерними класами загалом по країні становить 93 %, то в Тернопільській області – 54 %, Хмельницькій – 57,9 %, Львівській – 75 %. Лише 42,7 % загальної кількості загальноосвітніх середніх шкіл мають підключення до мережі Інтернет31.

  Висновки

  1. Аналіз досвіду запровадження інструментів електронної демократії в Україні показує, що завдяки застосуванню Інтернет-технологій у громадян з’являються нові можливості участі у політичному процесі, зокрема, підвищення рівня їх інформованості щодо актуальних політичних проблем, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
  2. У питаннях інформування громадян щодо діяльності центральних органів державної влади стан справ у цілому відповідає вимогам, визначеним чинними нормативно-правовими актам України. Разом із цим досить низьким є рівень зворотного зв’язку органів влади з громадянами, звітності щодо результатів застосування консультативних форм е-демократії у процесі роботи над нормативно-правовими актами, формуванні напрямів державної політики.
  3. В Україні набули певного розвитку окремі елементи таких складових електронної демократії, електронний парламент, електронний суд. Водночас стан розвитку кожної з цих складових не відповідає поточній практиці розвинених демократичних країн.
  4. Потребує дальшого розвитку галузева нормативно-правова база, що регламентує розвиток інформаційного суспільства в Україні у напрямі врахування вимог розвитку електронної демократії. Зокрема актуальною є потреба визначення правових гарантій одержання громадянами відповідей на їхні запити до державних органів, здійснені в електронній формі.
  5. Суттєвою перепоною для реалізації форм е-демократії є загальний рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, який не забезпечує рівного доступу громадян до отримання інформації, доступності для громадян різних форм електронної демократії. Гострою проблемою розвитку електронної демократії в Україні залишається помітна міжрегіональна „цифрова нерівність”, відсутність дієвих кроків з її подолання.

  1 Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies).[Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp;

  2 Explanatory memorandum to Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on e-democracy [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp

  Glossary of technical terms in the field of electronic democracy [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Source/EDemocracy/CAHDE_IV/PDF_CAHDE%20Glossary%2026%20Jan%2009.pdf

  4 Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy) (Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies).[Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp

  5 Understanding e-democracy developments in Europe. Scoping paper prepared for the CAHDE // Project “Good Governance in the Information Society”. Strasbourg, 9 August 2006 [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp

  6 Recommendation CM/Rec(2009)1…

  7 Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 р. № 109/2008 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/7417.html

  8 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо звернення, що подається у формі електронного документа) // Верховна  Рада України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33149

  9 Почепцов Г. Г., Чукут С. А. Інформаційна політика : навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – С. 497–512.

  10 Початком запровадження електронної демократії в Україні пропонується вважати Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (від 31 липня 2000 р. № 928). Умовним завершенням першого етапу можна вважати Указ Президента України „Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади” (від 17 травня 2001 року №325/2001).

  11 Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” від 4 січня 2003 р. №3–2002-п // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3-2002-%EF&test=4/UMfPEGznhhjNb.Zimvoth3HI44ss80msh8Ie6#Find

  12 Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 року № 683/2002 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=683%2F2002

  13 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 оку №1302 „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1302-2002-%

  14 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378-2004-п „Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1378-2004-%EF; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302–2009-п „Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1302-2009-%EF

  15 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-2007-р. „Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1035-2007-%F0&test=dCCMfOm7xBWMjNbEZimvoth3HI44ss80msh8Ie6

  16 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. № 858-2009 р. „Про внесення змін до Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

  17 Інтерактивна інформаційно-аналітична система Кабінету Міністрів України «Громадянське суспільство і влада» // Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?art_id=85604&cat_id=82503

  18 Інф.-аналіт. система «Громадянське суспільство і влада». – Консультації з громадськістю. – Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/discussion/ovv/ – Дата доступу – 28.12.09.

  19 Проект доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України про стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2009 рік [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державного комітету інформатизації України. – Режим доступу: http://www.dki.gov.ua

  20  http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/poll/popup_poll_result

  21 Конституційний Суд України. Офіційний веб сайт. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/index.

  22 Вищий Господарський Суд України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://arbitr.gov.ua/tmp/tmp_nameko/php/search.php.

  23 Верховний Суд України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/

  24 Онлайн-інтерв’ю Президента України Віктора Ющенка [Електронний ресурс] // Офіційне Інтернет-представництво Президента України Віктора Ющенка. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/4948.html

  25 Центральна виборча комісія України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/paty/

  26 Компанія YouTube, заснована в лютому 2005 р., є лідером в галузі Інтернет-відео. Сайт YouTube передусім призначено для розміщення і перегляду в Інтернеті відео, створеного Інтернет-користувачами з усього світу. – Режим доступу: http://www.youtube.com/t/about.

  27Під цифровою нерівністю (digital divide) ми розуміємо новий вид соціальної диференціації, що зумовлений різними можливостями використання новітніх ІТ технологій.28 Веб-сайт Міжнародного телекомунікаційного союзу. – Режим доступу: www.itu.int

  29 Проект доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді України про стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2009 рік // Офіційний веб-сайт Державного комітету інформатизації України. – Режим доступу: http://www.dki.gov.ua

  30 Там само.

  31 Там само.

  першоджерело

   
 • pinky November 9, 2016 17:02 Постійне посилання |  

  Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України. 

   
 • Нестеренко Юрій November 1, 2016 13:36 Постійне посилання |
  Мітки: , , , Європа, , , , ,   

  Электронное голосование и демократия в Европе  

  Распространение доступа граждан к Интернету, начавшееся в 1990-е годы, сопровождалось ростом надежд на дальнейшее укрепление демократии. Интернет в состоянии обеспечить и более высокий уровень прозрачности, и новые способы политической коммуникации. Выдвигалась также идея использовать его для проведения выборов и референдумов. Предполагалось, что интерактивные выборы способны сделать электоральный процесс более простым и дешевым, а подсчет голосов – более быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось, могло бы также придать новый импульс развитию инструментов прямой демократии.

  001_e-demokratiya_31-10-2106

  Данная статья представляет общий обзор пилотных проектов по использованию электронного и интернет-голосования на местных и национальных выборах. Пока что подобный опыт весьма ограничен – лишь несколько стран экспериментировали с электронными выборами. Одни из них преуспели больше и более заинтересованы в них, другие меньше. На сегодня имеется не так много эмпирических данных о влиянии данного инструмента на поведение избирателей и т. д.

  По-прежнему существует недостаток в исследовании онлайновых выборов, которые могли бы дать информацию о том, кто пользуется электронным голосованием, зависит ли оно от ситуации на выборах, в какой степени оно повышает явку избирателей и соблюдаются ли при этом конституционные гарантии тайны волеизъявления. Такой анализ позволит судить о том, насколько полезен этот инструмент для усовершенствования демократического процесса. Настоящая статья посвящена главным образом анализу использования новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в демократическом процессе на местном уровне. В ней больше внимания уделяется системе правления и политическому участию на местном уровне с использованием ИКТ (e-governance и e-participation) и в меньшей степени – отдельным аспектам электронной администрации (e-administration).

  Предлагаемый анализ должен показать, внедряется ли использование новых технологий в той или иной стране в рамках широкой национальной программы или же носит ограниченный региональный характер. Кроме того, интересно посмотреть, являются ли эти проекты пилотными, имеющими характер эксперимента, или они ориентированы на внедрение.

  Отбор стран (Франция, Швейцария, Германия, Финляндия, Великобритания и Эстония) сделан с учетом таких характеристик, как величина явки избирателей, доля интернет-пользователей и институциональный контекст, которые, как можно предположить, определяют специфические особенности внедрения электронного правительства (e-government).

  Интернет-голосование рассматривается в качестве инструмента повышения участия в выборах. С 1980-х годов в некоторых странах оно существенно снизилось, и это явление выходит за пределы маргинальности. Низкая явка характерна для местных выборов во всех проанализированных странах, но она также является чрезвычайно серьезной проблемой общенациональных выборов в Великобритании, Эстонии и Швейцарии (см.: Kersting, 2005b). Можно утверждать, что низкий уровень явки на местном или общенациональном уровне побуждает администрацию внедрять более эффективные системы голосования. И местный уровень часто используется как испытательный полигон для апробации нового инструментария.

  Новой тенденцией является изменение социальных характеристик категории граждан, игнорирующих выборы. Ее основная часть – это уже не маргинальные группы с низким уровнем доходов и образования. Революция в сфере образования и сокращение численности маргинальных групп в большинстве стран должны были бы привести к росту электоральной активности. Но в процессе демократизации нормативный элемент голосования (чувство гражданского долга) имеет тенденцию ослабевать. Падению участия в выборах способствует также высокий уровень индивидуализма и независимости граждан. Теперь большая часть тех, кто не принимает участие в выборах, состоит из представителей неплохо образованных новых слоев среднего класса, а группы голосующих и не голосующих все меньше различаются по социальной структуре. Дополнительным стимулом внедрения голосования через Интернет служит ситуация с молодежной группой, демонстрирующей электоральную апатию и отсутствие всякого стремления к политической интеграции. Так, количество не голосующих резко увеличивается в возрастной группе от 18 до 25 лет.

  Одним из главных доводов против введения интернет-голосования служит цифровое неравенство. Дискриминация неимущих и других меньшинств, не имеющих доступа к персональным компьютерам и Интернету дома или на рабочем месте, противоречит принципу равного избирательного права. Критикуя эту ситуацию неравноправия, Дебора Филипс отмечает: «Одни избиратели более равны по сравнению с другими». Интернет получил самое широкое распространение в Скандинавских странах и в Эстонии. Со временем этого уровня смогут достичь все страны – члены Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

  Какую роль играют национальные различия для достижения консенсуса в пользу или против интернет-голосования и выработки некоей общей политики?

   

  Определения и вопросы

  Интернет-голосование часто рассматривается как средство создания новых возможностей при проведении выборов. Как подчеркивают его приверженцы, эти возможности помогут сделать голосование более удобным и менее затратным. Они могут способствовать росту участия, содействовать развитию прямой демократии и увеличить информированность избирателей.

  Электронная демократия (e-democracy). 

  Местное электронное правление как организация публичной власти на местном уровне с использованием ИКТ (e-govemance) включает различные инициативы. Оно ориентируется на возможности электронной демократии. Можно выделить информацию, коммуникацию и участие в качестве трех взаимосвязанных функций местной администрации, каждой из которых соответствует свой электронный инструментарий.

  Ключевой задачей исследования является оценка результатов внедрения новых демократических инструментов. Способствуют они повышению уровня политического участия, например в плане увеличения явки, или укреплению политической легитимности демократических институтов? Для ответа на этот вопрос уместно рассмотреть различные функции интернет-инструментария: электронный доступ (e-access) к информации, электронное консультирование (e-consultation), электронное обращение к органам власти (e-petition), электронный опрос (e-polling), электронный форум (e-forum). В центре внимания находится электронное голосование, которое охватывает различные аспекты информирования и коммуникации в сети.

  Характерные черты электронной демократии

  pic_01

  Что такое электронное голосование?

  Голосование с использованием Интернета может осуществляться тремя способами (см. табл. 1).

   

  Каналы электронного голосования

   

  Инфраструктура, контролируемая избирательными комиссиями Канал
  Интернет Другие электронные устройства
  ++ Интранет-голосование на избирательных участках Машины для голосования
  + Голосование через киоск (кабину)  
  Интернет-голосование Голосование посредством SMS-сообщений Голосование по телефону Голосование с использованием интерактивного цифрового телевидения

   

  Интернет-голосование на избирательном участке. Интернет используется для передачи данных с избирательного участка в местную, региональную или центральную избирательную комиссию. Этот вид голосования предполагает использование общедоступного компьютера и мало чем отличается от системы с электронными машинами для голосования. Соединение избирательного участка с вышестоящей избирательной комиссией осуществляется главным образом через Интранет. Внешние манипуляции, например, посредством внедрения компьютерных вирусов или хакерских атак, в принципе еще возможны, но предотвратить их достаточно легко.

  Киоск (кабина) для голосования. Избиратели могут воспользоваться специальными компьютерами, установленными в общественных местах типа библиотек, школ или торговых центров. Поскольку в этом случае избирательный процесс не может контролироваться органами власти, необходим специальный инструментарий электронной аутентификации, например, цифровая подпись, смарт-карта, отпечатки пальцев и т.п.

  Интернет-голосование. Голосование через Интернет из дома или с рабочего места влечет за собой повышенные технические риски. Для идентификации и аутентификации голосующего требуются специальное программное обеспечение или другие инструменты типа смарт-карт. Однако общественный контекст не может контролироваться должным образом, что способно привести к возникновению проблем нарушения тайны волеизъявления.

  Электронное голосование можно охарактеризовать каналами, включающими Интернет и другие электронные средства. Важной переменной описания голосования является также степень контроля инфраструктуры со стороны избирательных комиссий и представителей общественности.

  Электронное голосование может осуществляться не только через Интернет, но и при помощи других средств, например посредством машин для голосования. Они размещаются на избирательных участках и могут полностью контролироваться избирательными комиссиями. Идентификация и аутентификация избирателей могут осуществляться на избирательном участке при их регистрации уполномоченными членами участковой избирательной комиссий. Внешняя манипуляция, например посредством внедрения компьютерных вирусов, «троянских коней» или хакерских атак, исключена, поскольку данные записываются машиной для голосования, не имеющей никаких выходов вовне. Электоральный процесс может столкнуться только с внутренними ошибками программного обеспечения.

  Регламентация голосования. Демократическая теория опирается на представление о достаточно информированных, компетентных избирателях, которое предъявляет специфические требования к избирательному процессу. Национальные конституции описывают и закрепляют другие аспекты. Конституциями большинства стран гарантируются всеобщие, прямые, свободные и равные выборы на основе тайного голосования. Вопрос о равенстве голосов порождает определенные проблемы с точки зрения цифрового неравенства. Свободные выборы предполагают отсутствие манипуляций в процессе голосования. Непосредственно с этим связана, по-видимому, тайна голосования. Поскольку тайна и свобода волеизъявления гарантированы законом, подача голоса должна осуществляться без каких-либо манипуляций или давления со стороны других лиц. Вопрос заключается в том, является ли обеспечение тайны голосования функцией государства или же ответственность лежит на самом избирателе (Buchstein, 2000). Кроме того, тайна голосования определяет взаимоотношения избирателей с государством и администрацией. Анонимность волеизъявления означает, что государство и его административный аппарат не должны знать, кто за кого голосовал.

   

  Правила проведения выборов и конституция

    Конституция

  Тайное голосование

  Всеобщие выборы

  Свободные выборы

  Равные выборы

  Прямые выборы

  Швейцария Статья 34II/136I/149II Нет Нет Да   Да
  Эстония § 60 Да Да Да Да Да
  Финляндия Раздел 25 Да Да Нет Да Да
  Франция Статья 3 III Да Да Нет Да Да
  Германия Статья 38 Да Да Да Да Да

   
  Аргументы «за» и «против»

  «За» «Против»
  Эффективность (затраты, результативность и т. д.) Исключение из политики (цифровое неравенство)
  Политическая включенность (участие, явка избирателей) Легитимность (технические проблемы, доверие и т. д.)
  Прозрачность (информирование избирателей) Идентичность (символика голосования, ритуализация)
    Тайна (конфиденциальность, принуждение и т. д.)

  Дискуссия по вопросу э-голосования полна предубеждений и домыслов. В ней обсуждаются следующие проблемы.

  • Как в действительности организованы электронные выборы? Какие технические средства и коммуникационные каналы в них используются?
  • Неравное распределение возможностей использования электронных инструментов: кто, скорее всего, предпочтет электронное голосование обычным избирательным бюллетеням? Как «цифровое неравенство» повлияет на участие в электронных выборах?
  • Действительно ли интернет-голосование увеличивает число участвующих, как часто утверждают его сторонники?
  • Соблюдаются ли конституционные гарантии тайны волеизъявления на электронных выборах? Каковы угрозы нарушения этих гарантий? Требует ли интернет-голосование внесения изменений в избирательное законодательство? Если да, то каких?
  • Не помешают ли политические и культурные традиции различных стран продвижению интернет-выборов и других элементов электронной демократии?
  • Предмет особого беспокойства – доверие гражданина к избирательному процессу. Повлияет ли интернет-голосование на доверие к выборам? И будет ли проблема доверия сдерживать введение интернет-голосования в одних странах больше, чем в других?

  С актом голосования традиционным способом фактически может быть тесно связано ощущение гражданской самоидентичности: поездка на избирательный участок и ритуал опускания бумажного избирательного бюллетеня в урну для голосования выступают как действия, подтверждающие статус гражданства и политическую значимость индивида. Однако такие позиции свойственны больше представителям старшего поколения, чем молодым людям.

   

  Интернет-голосование. Существующие формы

  Как показывают сравнительные исследования, существуют веские основания утверждать, что отношение страны к интернет-голосованию зависит от национального контекста. По-видимому, существуют и различные стратегии внедрения Интернет-голосования. Первый путь начинается с дифференциации политических сфер, и выборы в местные органы власти рассматриваются в качестве полигона для испытания новых инструментов голосования. Второй путь включает в себя разграничение этапов внедрения электронного голосования. Он начинается с введения электронной регистрации. Следующий шаг- использование кабин (киосков) для голосования – ведет к снижению контроля над избирательным процессом. Последний шаг – введение дистанционного интернет-голосования – делает невозможным контроль со стороны государства за соблюдением тайны голосования и свободы волеизъявления. В данном случае сам гражданин является ответственным за соблюдение и защиту собственных прав. В таблице 4 представлен краткий обзор информационно-коммуникационного и политического контекстов использования различных технологий голосования и направлений политики в области национальных и федеральных выборов1. Таблица позволяет выявить некоторые важные особенности.

  Введение для верификации избирателей смарт-карт, удостоверяющих личность и используемых также в качестве цифровой подписи, хорошо продвигается в Эстонии. В Германии существует система законов, необходимых для введения цифровой подписи. Кроме того, Германия и до некоторой степени Финляндия имеют опыт проведения интерактивных выборов в частном секторе.

  Отдавая должное «бумажным технологиям», все страны до сих пор используют традиционные кабины для голосования. Но многие из них также предлагают возможность проголосовать по почте и/или по доверенности (proxy voting). Досрочное голосование разрешено в большинстве стран. Во Франции можно передать свой голос по доверенности, однако голосование по почте не предусмотрено. В Германии введены машины для голосования в рамках пилотных проектов. Интернет-голосование пока еще не является общепринятым методом ни в одной европейской стране, впрочем, как и в других странах.

  Планы введения интернет-голосования отражают оценку ожидаемых выгод и рисков. Эстония, Великобритания и Швейцария, по-видимому, находятся на пороге принятия окончательного решения в пользу интернет-голосования. Германия собирается ввести интерактивное голосование в долгосрочной перспективе и полагается на поэтапный подход. Франция и Финляндия не отстают, но просто пришли к другим выводам относительно введения он-лайнового голосования. Анализируя причины, по которым различные страны не торопятся с выбором интернет-голосования, мы находим, что наряду с преимущественно формальными аргументами юридического порядка оно воспринимается как угроза «честности» процесса голосования. Финляндия, несмотря на заметные успехи в предоставлении гражданам электронных услуг, не предпринимает никаких серьезных шагов к внедрению интернет-голосования из-за устойчивых демократических традиций и повышенного внимания к вопросам безопасности. Во Франции законопроект о предоставлении возможности голосования через Интернет был заблокирован парламентом. Более того, Национальная комиссия по защите персональной информации (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL) запретила некоторые эксперименты в этой области.

   

  Технологии голосования и политика в области проведения выборов

  Технология / политика

  Страна
  Швейцария Эстония Германия Финляндия Франция Великобритания
  Выборы            
  Низкая явка X         X
  Большое число выборов и референдумов X         X
  ИКT            
  Высокий уровень использования ИКТ   X   X   X
  Широкое распространение интерактивных выборов в частном секторе X          
  Бумажные технологии            
  Досрочное голосование X   X X   X
  Голосование по почте X   X     X d)
  Голосование по доверенности         X  
  Текущая стратегия использования электронного голосования a)            
  Машины для голосования P   X b)   P P
  Киоски (кабины) P         X
  Интернет-голосование P P L     X d)

   

  В свете этих веских доводов против интернет-голосования возникает вопрос, почему все-таки некоторые страны стремятся стать лидерами в данной области. Можно ли объяснить, почему интернет-голосование осуществляется в таких странах, как Эстония, Великобритания и Швейцария? Объяснение тому может быть найдено в сложившихся обстоятельствах, а также убеждениях и интересах групп, продвигающих интернет-голосование. Рассмотрим подробнее некоторые страны, приведенные в табл. 5, начиная с предполагаемых лидеров Великобритании, Швейцарии и Эстонии, а затем перейдем к группе более осторожных стран – Финляндии и Франции.

  Эстония. Эстония является новой демократией, которая стремится догнать современные демократические государства и готова мириться с неопределенностью, связанной с использованием новых электоральных инструментов. Широкое распространение ИКТ и Интернета благоприятствует внедрению электронного голосования. Поэтому неудивительно, что планы провести интерактивное голосование существовали еще до национальных выборов 2003 г. Однако по соображениям политического характера предоставление избирателям возможности интерактивного голосования было отложено до [c. 133] 2005 г. Эстония успешно внедрила электронное голосование на местных выборах 2005 г. и использовала его на национальных выборах 2007 г. Для верификации избирателей используются удостоверения личности, которые служат средством цифровой подписи. Планируется, что процесс интерактивного голосования должен быть остановлен за сутки до дня выборов, чтобы избиратель мог пересмотреть свой выбор, сделанный в Интернете, и переголосовать на избирательном участке. Снижение уровня конфиденциальности волеизъявления не рассматривается как препятствие введению электронного голосования. Избирательное законодательство Эстонии возлагает полную ответственность за соблюдение тайны голосования на самого гражданина.

  Великобритания. Можно указать несколько причин, в силу которых Великобритания больше других стран стремится принять он-лайновое голосование.

  Первый и наиболее важный фактор – это мощный модернизационный импульс, исходящий от британского правительства. Во всем мире множество политических документов выражает стремление модернизировать правительство и вкладывать капитал в «информационное общество», разумеется, с «электронным правительством». Однако если большинство стран ограничивается, главным образом, риторикой, Великобритания, очевидно, всерьез принимает идею электронного правительства, учреждая агентства типа офиса «электронного уполномоченного» (e-Envoy) и возлагая ответственность за электронное правительство на старшего члена Кабинета. Модернизация процесса голосования в соответствии с реалиями XXI в. является стремлением, которое соотносится с общими целями создания электронного правительства.

  Второй важный фактор – существенное падение явки избирателей на выборах 2001 г., вызвавшее серьезное беспокойство. С этим явлением связано также принятие Закона «Политические партии, выборы и референдумы» (Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 PPERA), по которому была учреждена Избирательная комиссия. В ее цели входили поощрение участия граждан в демократическом процессе, а также содействие избирателям в регистрации и голосовании. Там, где беспокойство по поводу низкой явки избирателей уже привело к введению голосования по почте, можно увидеть и применение ИКТ в качестве дополнительной меры. Хотя и «электронный уполномоченный», и Избирательная комиссия подчеркивают, что предоставление почтовых избирательных бюллетеней и ИКТ сами по себе не увеличат явку, снижение электоральной активности остается важным фактором, стимулирующим внедрение интернет-голосования.

  Более того, поскольку закон PPERA позволил местным властям проводить под наблюдением Избирательной комиссии эксперименты по использованию новых методов голосования, он открыл двери для многих местных предпринимателей, которые в силу разных причин готовы поставить на электронное голосование. Эти эксперименты дают прекрасный шанс местным властям преподнести себя как современных и эффективных политиков, а некоторые местные управляющие видят в них превосходную возможность карьерного роста. В своем энтузиазме местные власти и их управляющие ощущают поддержку международных «провайдеров электоральных услуг», которые, как утверждает Лэдбеттер, «вкалывают как сумасшедшие», чтобы такие выборы сработали и чтобы о них все услышали.

  Пилотные проекты с голосованием посредством SMS-сообщений, цифрового телевидения, почтовых отправлений и Интернета сработали весьма неплохо. Тем не менее эти инструменты, за исключением голосования по почте, не смогли увеличить участие избирателей. А голосование по почте подвергалось критике, когда во втором туре выборов 2003 г. появились многочисленные свидетельства серьезных манипуляций.

  Швейцария. Швейцарии также свойственна относительно низкая явка избирателей на общенациональные выборы. Чтобы переломить тенденцию снижения, в 1990-е годы было введено голосование по почте, которое, однако, не принесло желаемых результатов. Это стало одной из причин принятия в 2001 г. планов внедрения он-лайнового голосования, включающих три отдельных проекта: электронная регистрация избирателей, цифровая подпись Для участия в национальных и местных референдумам и тестирование он-лайнового голосования в Женеве. В последнем проекте администрация придерживается практической точки зрения, отказываясь от использования цифровой подписи, которая пока еще недостаточно известна гражданам и не воспринята ими.

  Выбор Швейцарии в пользу он-лайнового голосования оправдан в силу нескольких причин. Во-первых, ввиду большого количества проводимых ежегодно голосований (выборы и референдумы) на федеральном, кантональном и коммунальном уровнях использование Интернета может принести значительные экономические и организационные выгоды. Во-вторых, швейцарские нормы соблюдения тайны волеизъявления менее строги, чем в других странах. В Швейцарии существует длительная традиция открытого голосования на общественных собраниях, и, учитывая, что законодательство о почтовом голосовании было принято еще в 1990-е годы, страна прошла уже достаточно длинный путь по направлению к «дистанционному голосованию». В-третьих, широкое распространение выборов и референдумов привело к деритуализации и десакрализации этих процедур, и поэтому вероятность приятия онлайнового голосования весьма высока.

  Наряду с причинами, которые дают хорошие шансы интернет-голосованию, существуют также и поводы для беспокойства. Проект должен создать специальный, устроенный по принципу «одного окна» портал для выборов («one stop homepage»), на котором помимо возможности проголосовать можно найти информацию о политических партиях и референдумах. Это удобно для избирателей, но вызывает некоторую озабоченность. В системе онлайнового голосования отсутствует стадия «остывания», что создает или увеличивает возможность необдуманного, спонтанного голосования в последнюю минуту, которое может привести к большому количеству «случайных голосов» (junk voting) несмотря на обилие информации для избирателей в Интернете. Проблемой является также разрыв между современным интерактивным голосованием на дому и традиционным, часто открытым голосованием «на публике». Наконец, проблематичным видится выбор интернет-порталов. Существуют опасения по поводу политической мобилизации недостаточно информированных граждан.

  В целом Швейцария двигается в сторону экспериментирования и в конечном счете введения он-лайнового голосования. Первые пилотные проекты референдумов были чрезвычайно важными вехами в этом движении. Тем не менее, как это ранее произошло с голосованием по почте, «старые» избиратели использовали новый инструмент в качестве альтернативы прежнему. Но когда главным фактором являются любопытство и новизна, достичь устойчивого повышения участия в выборах невозможно.

  Германия. В Германии ожидания, связанные с он-лайновым голосованием, заключаются в том, что оно сократит время подсчета и пересчета голосов, минимизирует число недействительных голосов и будет способствовать развитию новых технологий для политического участия инвалидов. Электронное голосование также может внести вклад в повышение мобильности электората. Существование такой формы, как голосование по почте (на общенациональных выборах в 2002 г. ею воспользовались 18 % избирателей), проложило путь электронному голосованию точно так же, как и в Швейцарии. Был выполнен целый ряд пилотных проектов, моделирующих он-лайновое голосование.

  Германия предполагает поэтапно внедрить электронное голосование. Вначале должны быть соединены между собой все избирательные участки и создан центральный регистр избирателей. С подключением Интернета и внутренних сетей любой избиратель получит возможность проголосовать на любом из избирательных участков страны. На последующих стадиях должны быть внедрены киоски (кабины) для голосования, а затем он-лайновые выборы с возможностью голосования на дому. Пилотные проекты должны пройти апробацию на местном уровне перед выходом на региональный и общенациональный.

  Здесь также имеются свои причины для беспокойства. Конституционные положения подчеркивают необходимость предотвращения внешней манипуляции и сохранения тайны волеизъявления в процессе голосования. Соблюдение принципа «один человек – один голос» должно быть обеспечено электронной подписью, которой в Германии уделяется много внимания. Кроме того, анонимность голосования должна быть гарантирована на долгое время.

  Финляндия. Хотя уровень использования Интернета в Финляндии относительно высок, цифровое неравенство все еще остается заметным. Пользователями Интернета являются две трети населения, но доля женщин ниже, особенно в возрастной группе старше 55 лет. Число пользователей среди студентов и служащих среднего и высшего уровней управления несколько выше, чем в среднем по стране, тогда как среди безработных ниже. Интернет широко распространен и в сельских районах.

  Электронное правительство и электронная администрация охватывают три четверти населения.

  Проблема политического участия достаточно актуальна, явка избирателей на выборы парламента Финляндии и местных органов власти постоянно снижается. В сельских районах около 50 % электората используют возможность проголосовать досрочно (главным образом в почтовых отделениях). В городах этой возможностью пользуются 36 % избирателей. Проведение избирательных кампаний в Интернете все чаще становится предметом политических дискуссий. Интернет также используется для проведения опросов общественного мнения. Существует пилотный проект электронного голосования на Аландских островах. Эта маленькая группа островов с населением около 25 000 жителей имеет собственный парламент с законодательными полномочиями и собственный бюджет. Здесь также существует «почтовое голосование», которым пользуются 1–2 % избирателей.

  Высокий интерес к коммуникационным технологиям в Финляндии не трансформируется в активное стремление внедрить интернет-голосование. Общественное давление на избирателя в пределах семьи и опасность покупки голосов воспринимаются как факторы, к которым необходимо отнестись всерьез. Много внимания в публичных дебатах уделяется также препятствиям политического и технического порядка. Другие причины заключаются в том, что выборы в Финляндии проводятся не так часто, как во многих других странах, и что избирательная система имеет хорошую репутацию. В дискуссии по электронному голосованию подошла очередь вопроса об электронных удостоверениях личности. На выборах в местные органы власти 2003 г. была запланирована онлайновая регистрация избирателей, однако предоставление возможности интерактивного голосования было отложено.

  Франция. Франция выбрала особый путь вхождения в эру ИКТ. Распространение Интернета в ней (20 %) по сравнению с другими странами, представленными в обзоре, достаточно скромное. Отчасти это можно объяснить низким уровнем поддержки, которую идея электронного голосования получает со стороны политических деятелей. Ее одобряют только 5 % от их числа. Другое объяснение – негативный опыт голосования по почте. Последнее строго регулировалось до 1970-х годов и затем было частично отменено из-за многочисленных фактов подтасовок.

  Город Исси-Ле-Мулино (Issy-Les-Moulinaux) воспринял идею электронного правительства весьма серьезно. Аудитория Интернета здесь больше по сравнению с остальной частью Франции. Им пользуются приблизительно 35 % жителей. Через Интернет можно получать многие муниципальные услуги, официальную информацию и документы, следить за заседаниями городского совета. Поэтому неудивительно, что город решился поэкспериментировать с онлайновым голосованием. Эксперименты планировалось провести в ходе президентских и парламентских выборов в 2002 г. Они давали гражданам дополнительную к традиционному способу возможность проголосовать через Интернет. Были предложены также и другие пилотные проекты, которые нуждались в одобрении Национальной комиссии по защите персональной информации (CNIL). Некоторые проекты комиссия не одобрила. Ее главные аргументы состояли в том, что верификация избирателей осуществлялась только при помощи специального кода и пароля, что общественное давление в ходе процесса не поддавалось контролю, и, наконец, что сервер, обслуживающий процесс интернет-голосования, находился в Нью-Йорке и, таким образом, вне контроля национальных властей. Два пилотных проекта (в Париже и в Мержинаке) получили более высокую оценку комиссии, поскольку в них использовались смарт-карты. Одобрение получил и другой пилотный проект, в парижском пригороде Вуази-ле-Бретоно (Voisy-les-Bretonneaux). Однако его концепция подверглась критике со стороны Министерства внутренних дел.

  Тогда как в публичном секторе поддержка пилотных проектов со стороны политических деятелей невелика, а регулирующие органы, такие, как CNIL, весьма осторожны в их оценке, онлайновое голосование становится все более и более привлекательным в социально-экономическом секторе. Акционерное законодательство и избирательное законодательство для университетов изменились в пользу интерактивного голосования.

   

  Заключение

   

  По целям внедрения интернет-голосования исследованные страны отчетливо делятся на три группы. К первой группе относится Финляндия. Она полагается на традиционный способ голосования при помощи «бумаги и карандаша», и ее вполне устраивает статус-кво, что находит отражение в отсутствии каких-либо планов внедрения интернет-голосования на национальном уровне.

  Франция относится ко второй группе. Она использует традиционные формы волеизъявления, но планирует внедрить машины для голосования. Никаких планов полностью перейти на интернет-голосование у нее нет.

  Третью группу составляют Эстония, Швейцария, Великобритания и Германия. Они планируют пройти весь путь до конца. Германия думает о поэтапном внедрении э-голосования, от уже имеющихся машин для голосования к голосованию в киосках (уже существующих в США) и затем – к интернет-голосованию. Однако к финальной стадии правительство подходит весьма осторожно. Эстония, Великобритания и Швейцария планируют совершить больший прыжок. Великобритания имеет амбициозные планы внедрения интернет-голосования в период после 2006 г. В ходе выборов в местные органы власти в 2002 г. был проведен ряд экспериментов с различными типами интернет-голосования, и их результаты получили юридическое закрепление. Политика Швейцарии предусматривает проведение экспериментов и внедрение ИКТ в процесс голосования, цель которого – облегчить процедуру голосования и упростить организацию референдумов и выборов. Эстония планировала осуществить интернет-голосование на выборах в местные органы власти 2005 г.

  Электронная демократия и интерактивное голосование создают много новых возможностей, но также несут в себе и некоторые очевидные угрозы. Новые возможности для сложных избирательных систем, таких, как голосование по разбитому мандату, кумулятивное голосование, голосование по методу единого передаваемого голоса и преференциальное голосование (как они представлены, например, в Ирландии), позволяют значительно облегчить получение результатов при онлайновом голосовании. С другой стороны, стоимость трансакций в использовании новых технологий может оказаться намного выше, а степень недоверия к этому новому инструменту, как и затраты на его внедрение – чрезвычайно высокими. Главным доводом критики является, по всей видимости, подрыв легитимности современных демократий, которая основывается на законе об обязательности тайного голосования. С ним он-лайновое голосование несовместимо. К тому же процесс принятия решения при интерактивном голосовании может привести к превращению политики в частное дело и к спонтанному, поспешному участию без необходимого осмысления. Более того, недоверие к компьютерной технологии, инструментам защиты информации и компьютерным сетям кажется вполне очевидным. Атаки хакеров и фальсификация результатов голосования могут в значительной степени подорвать легитимность политической системы.

  Главные цели и ожидания сосредоточены на повышении политической включенности и участия в выборах, а также на том, что избиратели будут лучше информированы и более глубоко осмыслят свой выбор перед тем, как отдать свой голос.

  Даже если в большинстве стран – участниц ОЭСР явка избирателей не столь низка, как на выборах в местные органы власти в Швейцарии, она является проблемой. Особенно потому, что в первую очередь она затрагивает молодое поколение. Причины абсентеизма -не только политическая апатия, недостаток знания и отсутствие интереса к политике, но и политический цинизм заинтересованных граждан. Благодаря эйфории, поднявшейся вокруг Интернета, все большее число граждан используют его и становятся связанными друг с другом. Эта группа является целевой в стратегиях интернет-голосования. Идея заключается в том, чтобы использовать Интернет в качестве входной двери в политическое участие. Меняющиеся привычки и более высокая мобильность заставляют создавать новые инструменты для избирательных процедур, которые усилят мотивацию более молодых избирателей. Но это произойдет лишь в том случае, если будет сопровождаться использованием новых, более совершенных информационных систем (смарт-голосование и т.д.) и новых инструментов прямой демократии (референдумы, ваучерные системы и т.д.), которые увеличивают ценность голосования, знания и мотивацию (см.: Kersting, 2005b).

  Таким образом, мобилизация молодых избирателей, привнесение новой мотивации для преодоления политического неравенства и увеличение участия в выборах молодых граждан – это наиболее важные аспекты. В качестве других положительных моментов отмечаются административная эффективность, а также быстрый и эффективный способ подсчета результатов голосования.

  Хотя молодое поколение выглядит более открытым, эмпирические данные показывают, что он-лайновое голосование вовсе не обязательно способно преодолеть электоральную апатию. Только когда этот инструмент используется в данной группе политически заинтересованными гражданами, может произойти сдвиг от традиционного способа голосования к он-лайновому, как это произошло с голосованием по почте в некоторых странах. После внедрения оно получит широкое распространение, после чего его уже будет трудно остановить, несмотря на опасность для некоторых демократических принципов (тайна волеизъявления).

  Хотя история он-лайновых выборов еще коротка и их привлекательность неустойчива, можно ожидать, что они сделают избирателей более влиятельными. Уже теперь пользователи Интернета получают большую и лучшую политическую информацию, обращаясь к сети, и являются частью информационной элиты. Внедрение порталов для интерактивного голосования с информацией о партийных программах и т.д. и с дискуссионными форумами, а также новые стратегии голосования по проблемам (референдумы, ваучеры) должны сделать избирательный процесс более рациональным и укрепить демократию.

  Использованная в исследовании выборка стран дает лишь общее представление об электронном голосовании. Другие страны, например Индия, могут иметь больше машин для голосования. В этих странах интернет-голосование не получило широкого распространения вследствие цифрового неравенства. В США, где Интернет получил широкое и быстрое распространение, он-лайновое голосование не стоит в повестке дня. Главными доводами против него являются угрозы технического характера («троянские кони» и т.п.). В будущем понадобится больше исследований для создания более надежных инструментов, а также для избавления от техно-оптимистических и техно-пессимистических предубеждений. На этой основе внедрение инструментов электронной демократии и онлайнового голосования, отвечающих демократическим принципам, представляется возможным.

  Автор: Керстинг Н.

  Перевод: Грачев М.

   

  Список использованной литературы

  Aldrich, John 1993: Rational Choice and Turnout, in: American Journal of Political Science 37 (1993): 246–278.

  Alvarez, Michael / T. Hall 2004: Point, Click & Vote. The Future of Internet Voting. Washington: Brookings Institution Press.

  Alvarez, Michael / Nagler, Jonathan 2000: The likely consequences of Internet Voting for political representation. Los Angeles: Loyola Law school.

  Вrookings Institute 2000: The future of Internet Voting. Washington, D.C.: Brookings Institute.

  Buchstein, Hubertus 2000: Prasenzwahl, Briefwahl, Online-Wahl und der Grundsatz der geheimen Stimmabgabe. in: Zeitschrift fur Parlamentsfragen 4 (2000), S. 886–902.

  e-Envoy 2002: in the service of democracy; a consultation paper on policy for electronic democracy. London: office of the e-Envoy, Cabinet Office.

  Electoral Commission 2002: Modernizing elections: A strategic evaluation of the 2002 electoral pilot schemes. London: The Electoral Commission.

  Eurobarometer 2002: Flash-Eurobarometer 112. Cologne.

  Gibson, Rachel 2001: Elections Online: Assessing Internet Voting in Light of the Arizona Democratic Primary, in: Political Science Quarterly 116(4): 561-583.

  Gibson, Rachel K. 2002: Internet Voting: The pro’s and con’s, in: Political Studies Quarterly 2002.

  Green, Donald and Shapiro, Ian 1994: Pathologies of Rational Choice Theory. A Critique of Applications in Political Science. New Haven: Yale University Press.

  IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) 2002: Voter turnout from 1945 to 1997. A global report on participation Stockholm: IDEA.

  IPI 2001: Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda. Washington: Internet Policy Institute.

  Kersting, Norbert 2004: Internet voting behaviour, in Kersting, Norbert and Balder-sheim, Harald 2004: Electronic voting and democracy. A comparative analysis. London: Palgrave: 255–266.

  Kersting, Norbert / Baldersheim, Harald 2004: Electronic voting and democracy. A comparative analysis. London: Palgrave.

  Kersting, Norbert / Leenes, Ronald / Svensson, Jurgen 2004: Adopting Internet Voting: Context Matters, in: Kersting, Norbert and Baldersheim, Harald 2004: Electronic voting and democracy. A comparative analysis. London: Palgrave: 276–306.

  Kersting, Norbert 2005a: Die Zukunft der lokalen Demokratie. Frankfurt: Campus.

  Kersting, Norbert 2005b: Reforming local electoral systems in Europe, in: Reynart, Herwig, Delwit, P., Steyvers, K., Pilet, J.-B., (eds.) 2005, Revolution or renovation? Reforming local politics in Europe. Brugge: Van den Broele.

  Norris, Pippa 2001: A Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet and in Democratic Societies. New York: Cambridge University Press.

  Pratchett, Lawrence 2002: The implementation of electronic voting in the UK. London: Local Government Association.

  Schweizerische Bundeskanzlei 2002: Bericht iiber den Vote electronique. Chancen, Risiken und Machbarkeit elektronischer Ausubung politischer Rechte. Bundeskanzlei.

  Svensson, Jingen S. / Leenes, Ronald 2003: E-voting in Europe: A case of structuration. in: Information Polity 7 (2003) 4.

  Tolbert, Caroline / McNeal, Ramona 2001: Does the Internet increase voter participation in elections? Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Assocation.

  San Francisco APSA September/ 2001.

   
 • Нестеренко Юрій October 31, 2016 15:36 Постійне посилання |
  Мітки: , , , , , , Россия   

  Электронная демократия, вид снизу 

  1030923

  Словосочетание «электронная демократия» (electronic democracy) возникло задолго до повсеместного распространения интернета. Когда в 70-е годы в американском штате Огайо появилось интерактивное кабельное телевидение, граждане получили возможность следить за заседаниями местной администрации, а также выражать свое мнение через мгновенное кнопочное голосование (позднее профессор М.Кастельс напишет: «The Internet can be used by citizens to watch their governments – rather than by governments to watch their citizens» ).

  Такое электронное общегородское собрание показало, что появилось техническое средство для организации дистанционных социальных взаимодействий, и уже тогда породило ожидания, что новые технологии связи способны обеспечить реализацию принципов свободы слова. Технологии теледемократии широко использовал Росс Перо в ходе предвыборной кампании 1991 г., что вынудило и его соперника Б. Клинтона последовать этому примеру. К избирательным технологиям мы вернемся ниже.

  Появление интернет-технологий многократно усилило влияние общества на политическую власть. Механизмы электронной демократии давно применяются на Западе. В качестве примера можно назвать Пиратскую партию. Борцы за свободу информации и копирайта стали серьезным общественно-политическим движением, распространили активность на 40 стран и получили два места в Европарламенте. Другой пример – действующая с 2002 г. в Швеции партия Активной демократии. Заметных успехов в этой области достигли Канада, Сингапур, Голландия, Финляндия, Норвегия, Австралия, Эстония.

  Согласно Википедии электронная демократия (э-демократия)   форма прямой демократии, характеризующаяся использованием информационно-коммуникационных технологий как основного средства для коллективных мыслительных и административных процессов (информирования, принятия совместных решений, контролирование исполнения решений и т.д.) на всех уровнях   начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая международным . В широком смысле это означает учет мнений и вовлечение граждан и организаций в политические решения и процессы. Задача э-демократии состоит в том, чтобы участие граждан в государственной политике принятия решений было более легким и простым. Э-демократия может помочь гражданам принять более активное участие в разработке политики, сделать процесс принятия решений более прозрачным, приблизить правительство к людям и повысить его политическую легитимность.

  В отличие от э-правительства, создаваемого «сверху» для обслуживания интересов государства, э-демократия призвана в первую очередь отражать интересы граждан и, соответственно, создаваться «снизу».

  В предыдущем материале [1] было показано, что если органы власти сообщают о намерении облагодетельствовать население, то истинные мотивы таких инициатив обычно связаны с исполнением законов, освоением средств, выполнением планов, карьерными соображениями и т.д. Лишь в редких случаях граждане получают то, что реально работает и что им действительно нужно .

  Как следствие, все сильнее ощущается влияние виртуальной среды на реальную жизнь страны. Активность людей все чаще проявляет себя в новом, неформальном качестве. Интернет становится не только дополнительным пространством для самоорганизации граждан, но и площадкой для отстаивания своих прав и свобод. Самые заметные общественные инициативы последнего времени – и протестная активность, и взаимопомощь – осуществлялись с помощью интернет-коммуникаций. Социальные медиа в целом и блогосфера в частности являются альтернативными средствами массовой информации, к которым доверие со стороны большинства пользователей интернета значительно выше, чем к властям и к традиционным СМИ (по данным Левада-Центра , только 16% граждан доверяют местным органам власти, и этот уровень доверия ежегодно снижается).

  Идеи Government 2.0 приобретают все больше сторонников. Растет число проектов, делающих интернет инструментом решения проблем общества, расширяется их тематика. Ниже мы рассмотрим некоторые новые общественные инициативы из различных регионов страны, развивающиеся на принципах электронной демократии.

  Краткий обзор инициативных проектов общественного мониторинга власти начнем со знаменитого РосПил  Алексея Навального. Это система контроля государственных закупок, на которых, по словам президента, «воруют триллион в год». Сайт посвящен борьбе с чиновниками, которые используют систему госзакупок для личного обогащения. Это не просто сбор информации о воровстве и коллективное негодование, а конкретная работа по каждому конкурсу с привлечением экспертов. Широкая популярность проекта позволила объединить интернет-кошельки простых людей для борьбы с коррупцией: когда был объявлен сбор средств для функционирования проекта, уже за первую неделю поступило 3 миллиона рублей. Общая сумма заказов, по которым были пресечены нарушения, превысила 7.5 млрд рублей.

  Под эгидой Института современного развития действует проект И.Бегтина РосГосЗатраты , созданный для анализа и мониторинга государственных затрат в Российской Федерации и основанный на открытых и общедоступных данных. Отслеживается информация по государственным грантам и госконтрактам (за счет федерального бюджета, региональных бюджетов и муниципального уровня).

  Информационный сервис о госзакупках предлагает ООО «Инновационные поисковые технологии». На сайте IST–Budget  агрегируются данные о государственных и частных тендерах, собранные с пяти основных электронно-торговых площадок. Ставится задача создать единое бесплатное информационное пространство для поиска и первичной обработки информации о проводимых в стране госзакупках.

  Группа проектов посвящена общественному мониторингу обещаний политиков. Л.Волков из Екатеринбурга ведет сайт ДалСлово.ру . Весь контент, который появляется в проекте, заносится туда самими пользователями. Логической единицей, которой оперирует проект, является объективно проверяемое обещание   высказывание публичной персоны, содержащее конкретные сроки исполнения. В существующей реальности политики делают подобные заявления совершенно безответственно и сколь угодно часто. На сайте такие обещания фиксируются и отслеживаются с помощью календаря дедлайнов, при этом легко получить информацию о представителях власти, «засветившихся» на сайте проекта.

  (Описанный сервис использует сбор и верификацию информации неограниченным кругом лиц, это частный случай так называемого краудсорсинга (от crowd – «толпа» и sourcing – «подбор ресурсов», термин введён Д.Хауи в 2006 г.). Однако о совместных действиях многих людей ради единой цели без материальной мотивации известно гораздо дольше – еще в 1714 г. британское правительство предложило всем желающим разработать простой метод точного определения координат корабля. В последнее время по технологии краудсорсинга реализовано много замечательных проектов, наиболее известный из них – Википедия).

  Опыт DalSlovo.Ru используется и в других регионах. В рамках портала «Ульяновск-Сити» реализован проект «Слово власти» , призванный сблизить власть с жителями Ульяновска и области, сделать власть более открытой. Как и в Екатеринбурге, информацию о социально значимых обещаниях чиновников и ходе их реализации могут добавлять все пользователи портала (с обязательным указанием источника информации).

  Еще один индикатор правдивости высказываний известных личностей: политиков, экономистов, юристов, деятелей искусства и других общественных деятелей – проект Правдометр . По результатам проверки десятков заявлений выносятся вердикты, составляются «рейтинг правдорубов» и «рейтинг обманов».

  В 2011 г. для общественной борьбы с коррупцией появился проект Роскомвзятка . Сумма учтенных взяток превысила 100 млн рублей. Описано свыше 750 эпизодов в 20 городах. Имеется классификация взяток по категориям, возможность сортировки сообщений.

  Автор следующего проекта   20-летний студент из Казахстана, испытавший на себе различные аспекты получения высшего образования. На основе своего и чужого опыта он создал сайт Взяточник.инфо , где можно пожаловаться на преподавателей-вымогателей. Пользователь может оставить жалобу на преподавателя, который потребовал взятку. В этом своеобразном черном списке представлены все 40 вузов Казахстана. Все жалобы проходят обязательную предмодерацию, их текст скрыт от посетителей сайта с целью пресечения клеветы в адрес честных преподавателей. После проверки имена «героев» становятся общим достоянием.

  Последняя по времени акция начата по инициативе Е.Чириковой , широко известной как лидер движения «Экологическая оборона Московской области» и «Движения в защиту Химкинского леса». Общими усилиями веб-пользователей составляется «черный список» представителей власти и бизнес-структур, которые действуют в ущерб гражданам России, лоббируют антинародные поправки в законодательство, осваивают природные ресурсы в интересах личного обогащения. Организаторы пишут: «Мы хотим, чтобы коррупция обрела лицо. Смысл нашей деятельности в том, чтобы неведомые коррупционеры увидели, что они взвешены и пересчитаны, что их деяния публично известны. Свыше 60 городов России выразили желание присоединиться к данной акции. «Народный список предателей общественных интересов»  постоянно увеличивается.

  Интернет предоставляет удобные средства для реализации проектов взаимопомощи и благотворительности, куда могут обращаться и те, кто нуждается в помощи, и те, кто в состоянии ее предоставить. Вот несколько примеров.

  Известный благотворительный фонд «Справедливая помощь» доктора Лизы (Е.Глинки)  аккумулирует денежные средства и пожертвованные вещи для оказания конкретной адресной помощи, ведет благотворительные программы, среди которых «Вокзал по средам», «Киевский хоспис», «Больница для бедных» и др. В сходном направлении работает благотворительный фонд «Рука помощи» .

  Фонд «Подари жизнь»  создан актрисами Ч.Хаматовой и Д.Корзун с целью помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. За неполный 2011 год дети получили свыше 450 миллионов рублей.

  Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг  (учредитель А.Носик) объединяет силы пользователей интернета в разных странах для сбора целевых пожертвований на неотложные социально-медицинские нужды (операции, дорогостоящее лечение, помощь детским и лечебным учреждениям). Девиз фонда: «Из каждого пожертвованного рубля до нуждающегося доходит 100 копеек». На сайте помещен длинный список тех, кто получил реальную помощь на лечение (большинство из них дети); в 2010 году сумма этой помощи составила 55 897 364 рубля.

  Сайт «Тугеза»  (together)   это, по собственному определению, «сообщество людей, которым нравится делать хорошие и правильные дела». Среди этих дел – покупка мальчику Тимофею с ДЦП из г. Выкса специального кресла, ремонт в калужском доме престарелых и инвалидов, приобретение операционного оборудования для Кировской центральной районной больницы, оснащение компьютерами селижаровского реабилитационного центра для несовершеннолетних и многое другое.

  Ежедневно пользователи Рунета выбрасывают до 10 тонн не нужных им вещей от старых журналов до холодильников и пианино. Но эти вещи могут быть очень нужны другим пользователям. В работе портала Отдам Даром  участвуют жители 13 городов. Создатели заявляют: «Мы хотим, чтобы каждая вещь нашла своего хозяина, чтобы одни не платили кучу денег грузчикам, чтобы выбросить старые вещи, а другие барыгам в комиссионных магазинах». Портал позволяет не только отдать ненужные и найти нужные вещи, но и получить совет опытного человека, принять участие в развитии благотворительных проектов.

  Некоммерческая организация CAF-Россия , российское представительство британского фонда Charities Aid Foundation, запустила онлайн проект – электронный журнал о благотворительности «Филантроп» . Цель – собрать на одной площадке сообщество профессионалов и просто неравнодушных людей для обсуждения и продвижения идей филантропии, распространять идеи и практики благотворительности. Для этого, в частности, планируется задействовать возможности социальных сетей.

  Принцип краудфандинга – коллективных пожертвований, совместного финансирования интернет-пользователями новых проектов – реализуется на сайте «С миру по нитке» , первой в России открытой площадки народного финансирования творческих проектов. Каждый проект публикует заявку на получение нужной суммы и срок, за который ее предполагается собрать. Если найти всю сумму за указанное время не удаётся, то собранные деньги возвращаются тем, кто поддержал проект. Еще одна попытка краудфандинга в виде сбора денег на реализацию художественно-музыкального проекта через социальные платформы   сервис Напарапет .

  Следующая группа проектов появилась благодаря Г.Асмолову и его единомышленникам. Памятным летом 2010 года появился первый проект, «Карта помощи пострадавшим от пожаров» . Этот сайт стал базой данных, с одной стороны, позволяющей каждому предоставить информацию, а с другой   систематизировать ее согласно актуальности, времени, месту и типу сообщения. На сайте «Карты Помощи» можно отследить пожары, факты вырубки леса и загрязнения окружающей среды, узнать, где и кому из погорельцев требуется помощь, а также найти волонтеров, готовых самостоятельно восстанавливать нанесенный природе и людям ущерб, не дожидаясь указаний «сверху». Проект получил премию Рунета в номинации «Государство и общество». Позже для оказания помощи пострадавшим во время заморозков появился сервис «Холода Info» , карта оперативного мониторинга холодов на всей территории России. Со временем на эти сайты стали приходить сообщения, не связанные с темами пожаров, холодов и техногенных катастроф. Стало очевидно, что нужна единая база, куда человек может обратиться за помощью и советом. Так родилась идея «Виртуальной Рынды»  для координации взаимопомощи. Задача проекта – реализовать потенциал сетевого сообщества, наладить сотрудничество пользователей интернета с некоммерческими организациями, государственными структурами и бизнесом. Авторы предупреждают: «Мы не являемся благотворительным фондом или организацией. Мы не оказываем никакой помощи лично и не собираем какие-либо средства. Мы выступаем как систематизированная база просьб и предложений о помощи. Наша задача   дать людям эффективное средство для координации взаимопомощи, которое, по сути, самим своим существованием стимулирует её и повышает уровень социальной ответственности пользователей Рунета».

  После трагедии в Японии тот же коллектив создал «Карту радиации». Цель ее – предоставить платформу для сбора всех сообщений об уровне радиации, в особенности на Дальнем Востоке.

  Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»  объединяет добровольцев, готовых в любое время отправиться на поиски заблудившихся и пропавших людей. «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, зато приветствуется содействие в обеспечении отряда необходимым для поисков оборудованием.
  Пока не обрел широкой популярности проект КартаБед  (карта криминальной активности и сервис помощи от соседей). Имеющийся сервис позволяет пользователям самостоятельно наносить на карту информацию о криминальных происшествиях при помощи сайта и приложения для Android.

  Еще одна группа проектов нацелена на создание общественных объединений для решения локальных задач. Там, где власть по тем или иным причинам не выполняет свои прямые обязанности, за дело берутся сами граждане.

  В Перми создана открытая интернет-площадка «Моя территория»    инструмент взаимодействия жителей городов с представителями органов власти, организациями и службами, ответственными за обеспечение порядка на определенной территории, в городе, в районе. Сервис позволяет любому жителю сообщать о различных общественно значимых проблемах (открытый люк, мусорная свалка, сломанный светофор, яма на дороге, пивной ларёк у школы и т.п.), отслеживать их состояние и оценивать работу соответствующих служб. Жители обозначают проблемные места прямо на карте своего города. Открытость и публичность и заставляют соответствующие организации действовать оперативно и более ответственно.

  Проект сотрудничает с региональными властями, в частности, заключено соглашение с администрацией Перми. Сообщения о проблемах от жителей Пермского края, зарегистрированные на сайте, аккумулируются и направляются в систему документооборота органов исполнительной власти. Одним из самых активных городов на «Моей территории» стала Самара (возможно, потому, что мэр города стал активно использовать этот проект). Сервис доступен в веб-версии и на мобильной платформе Android. К июлю 2011 г. на сайте указано 4746 проблем, из них 1013 уже решены и закрыты.

  Сходные проблемы решает сайт «Почини свою улицу»    это интерактивная информационная система для приема и обработки заявок о городских проблемах. Система дает возможность своевременно реагировать на возникающие в городе проблемы и анализировать качество работы обслуживающих организаций. Несколько неуклюжее название, видимо, объясняется наличием зарубежных аналогов: английского fixmystreet.com, канадского fixmystreet.ca (а также немецкого gov20.de, голландского verbeterdebuurt.nl, американского SeeClickFix.com).

  На сайте «Просто россияне»  формируется сообщество активных граждан, которые хотят изменить страну к лучшему, создать систему взаимопомощи граждан для решения общественных и политических проблем, связанных с действием (или бездействием) органов государственной власти. Сайт напоминает, что согласно Конституции, «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», и предлагает инструменты для координации действий активистов  из разных уголков страны. Число участников движения достигло 3 тысяч. Представление о спектре поднимаемых проблем дает подборка заголовков:

  • Липецкие чиновники оставили 97-летнего ветерана без жилья
  • Остановим загрязнение реки Яузы и Москвы-реки
  • Милицейский произвол на Алтае
  • Жертвы рейдеров Краснодарского края
  • Коррупция в Челябинской области
  • и т.д.

  Сайт «ИМХОнн   жалобная книга в Нижнем Новгороде»  адресован тем, кому небезразлична судьба Нижнего Новгорода и кто хочет изменить ситуацию в городе в лучшую сторону. Рубрики: Организации, Работа, Транспорт, Персоны, Магазины и др.

  В различных регионах граждане благодаря интернету объединяются для борьбы с педофилами методом «ловли на живца». На сайтах знакомств они помещают анкеты от имени 10-13-летних детей, вступают в диалог со взрослыми и договариваются о встрече. Видеоматериалы затем выкладываются в интернете. В Санкт-Петербурге существует сообщество «Родконтроль»    это группа инициативных родителей, которые патрулируют интернет-пространство, чтобы обезопасить своих детей. Назовем также объединения «Дури.нет»  (Воронеж), «Группа АПФ»  (Ярославль), «Стоп, ублюдки»  (Тамбов), «Охотники на педофилов»  (Новомосковск).

  «Убитые дороги Пскова»    общественное движение автомобилистов Пскова проблемы плохих дорог, высоких цен на бензин, безопасности движения и области за безопасность и порядок на дорогах, которых объединяют и культуры вождения. Информация, факты, полезные советы. Стоит отметить, что это интернет-движение завоевало прочный авторитет, его лидеры приглашаются на совещания к губернатору области .

  Портал «Пробки из окна»  осуществляет «народный видеомониторинг» дорожного движения веб-камерами интернет-пользователей. Результат – наглядная и достоверная информация о пробках, ситуации с парковками, уборкой снега, ДТП и т.п. Проект предлагает пользователям сети устанавливать в окнах своих квартир, выходящих на дорогу, веб-камеры, чтобы автовладельцы могли оценить загруженность конкретного участка на данную минуту. Разработанная технология позволяет отдавать информацию, не перегружая интернет-канал пользователя. Если у человека нет веб-камеры, он может получить ее у команды проекта или ее магазина-партнера. Проект работает в Москве и ближнем Подмосковье, имея на вооружении почти две сотни камер. Улучшить транспортную ситуацию в столице пытается и «Московский центр борьбы с пробками» , поддержанный правительством города. Суть предлагаемых мероприятий   оптимизация использования имеющейся инфраструктуры. В городе много мест, где даже небольшие изменения могут значительно улучшить транспортную обстановку. На сайте собраны предложения автомобилистов по устранению заторов на дорогах (изменение режима работы светофора, перестановка знаков, ликвидация несанкционированных парковок) по принципу «минимальные затраты – максимальный результат».

  В последнее время заметно активизировалось сообщество автомобилистов, возмущенных безобразным состоянием дорог и хамской манерой вождения (особенно «слуг народа»). Еще один проект А. Навального РосЯма  призван объединить граждан, которые столкнулись с некомпетентностью дорожных служб. Пользователь фотографирует повреждение дорожного покрытия (яма на дороге, торчащие рельсы, канализационный колодец и т.п.) и загружает фотографию на сайт с привязкой к карте местности. После этого автоматически генерируется текст письма в ГИБДД с требованием установить виновных, привлечь их к ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ и обязать исправить повреждения. Это письмо необходимо распечатать и отправить его почтой либо через интернет посредством предлагаемых на сайте сервисов. На момент подготовки данного текста из отмеченных 5816 дефектов исправлен 581 – совсем неплохой результат.

  Сайт «Авточмо»  (доска позора водителей) представляет собой интерактивную галерею, которая содержит самых откровенных нарушителей правил дорожного движения. Фотографии добавляют сами пользователи (на снимке должен быть виден госномер).

  В этом же ряду и «Общество синих ведёрок»    общественное движение, члены которого выступают против неправомерного использования чиновниками «мигалок» (проблесковых маячков). Более года проводятся различные акции, организованные по принципам флэшмоба; на сайте размещаются фотоснимки с описаниями ситуаций.

  Проект «Где казино?»  представляет собой карту незаконно работающих казино. Информация собрана по принципу народного мониторинга. Проект был высоко оценен руководством страны.

  Информационная система «Демократор» , созданная на средства предпринимателя А.Павлова, предлагает, по словам руководителя проекта А.Богданова, механизм реализации электронной демократии в России. Это веб-сайт, который позволяет гражданам объединяться вокруг общих социально-значимых проблем, совместно редактировать тексты коллективных официальных обращений в органы госвласти и местного самоуправления (по проблеме принимается решение, если его поддерживает не менее 50 человек), отслеживать состояние работы по обращениям. «Демократор» может предложить полезные сервисы и органам власти, обеспечивая мониторинг проблем и обратную связь (контроль и оценку качества работы чиновников) и в целом стимулирует конструктивную работу по решению проблем, а не протестные призывы. В программе «Информационное общество (2011-2020 годы)»  поставлены задачи развития сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием информационных технологий; повышения открытости деятельности органов государственной власти; создания сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля  деятельности органов государственной власти. «Демократор» претендует на реализацию этих задач, выявление общественно значимых проблем и своевременное их решение с участием граждан без доведения ситуации до критической напряженности. Впрочем, есть и иная точка зрения: этот проект выгоден именно власти, которая, позволяя гражданам объединяться вокруг якобы «социально значимых проблем», использует его как клапан для «выпуска пара» . Примерно такую же роль отводит общественным объединениям министр И.Щёголев, утверждая, что «Электронная демократия… это значит, что …не выходя из дома, граждане смогут отмечать какие-то беспорядки на небольших предприятиях, на дорогах» . Как видно из других приведенных примеров, социальные сети позволяют намного больше.

   

  Интернет-решения для улучшения качества жизни.

   

  Заинтересованные граждане прекрасно понимают, какие сервисы необходимы лично им (а значит, могут стать полезными и для других). Поэтому часто эти проекты становятся крайне удачными и даже коммерчески выгодными. Примером может служить разработанная в Рязани система мониторинга городского транспорта  на базе ГЛОНАСС/GPS. После ее установки местные автобусы, троллейбусы и трамваи стали следовать с почти стопроцентной регулярностью, ведь движение каждой транспортной единицы тут же отображается на карте города. Применяемая в проекте технология мониторинга движения общественного транспорта, оснащенного датчиками ГЛОНАСС, заинтересовала крупную компанию, которая планирует продвигать подобные системы.

  Аспирантами Нижегородского университета создан проект DorogaTV , который за 5 лет превратился в полезный сервис для 150 000 пользователей и вышел на межрегиональный уровень. Заключены соглашения с крупнейшими поставщиками данных для построения карты пробок, создана собственная инфраструктура видеокамер. Пассажиры получают информацию об общественном транспорте через интернет и мобильный телефон. В числе полезных функций   прокладка маршрута (по отмеченным на карте пунктам отправления и назначения сервис подскажет маршруты автобусов, а также время в пути с учетом пробок); sms-прогноз прибытия маршруток на остановки Нижнего Новгорода; «общественный транспорт on-line» (программное обеспечение в режиме реального времени передает координаты и скорость движения прямо на экраны телефонов ожидающих транспорт пассажиров).

  Международный сайт Skillper  – это сообщество пользователей, коллекция полезных бытовых советов и большая энциклопедия опыта. Благодаря сопоставлению пользовательских профилей обмен жизненным опытом происходит между содержательно похожими людьми. Один из важнейших разделов   практический опыт граждан по взаимодействию с госорганами.

  Сообщество «Услуга за услугу»  создано для объединения людей, готовых обмениваться бесплатными услугами. Нам порой не хватает знакомых автомехаников, стоматологов, юристов, портных, массажистов, нянь, переводчиков и т.д. На сайте можно приобрести полезные связи и знакомства, предложить свои услуги, просто завести друзей.     А вот участники PIF-движения (от названия книги К.Хайд «Pay It Forward» ) делают добрые дела бескорыстно, не ожидая ответной услуги. Это движение (своего рода «цепная реакция доброты») получило распространение в последнее десятилетие. Главная мысль: можно изменить мир с помощью всего лишь трех добрых поступков. Если каждый человек поможет трем другим, и они сделают то же самое, то эстафета добрых дел будет передаваться дальше, увеличивая их число в геометрической прогрессии. Автором идеи считается Б.Франклин, который в 1784 г. предложил должнику вместо возврата денег «расплатиться» так: «Когда вы встретите другого порядочного человека в похожем затруднении, вы должны отплатить мне, одалживая эту сумму ему, настаивая на том, чтобы он погасил свой долг таким же способом» . И в России многие блоггеры ассоциируют себя с PIF-движением ; возможно, их действия скоро станут заметны.

  Сурдосервер  (помощник в изучении языка жестов) предназначен для помощи глухим и слабослышащим людям, а также всем желающим в онлайн-доступе к ресурсам русского жестового языка и жестовых языков мира. Проект создается в Институте проблем управления РАН.

  Интернет-проект «Послушать новости»    это уникальная возможность послушать свежую (обновление каждый час) информацию с новостных лент. Формируется отдельный интернет портал для слабовидящих людей.

  Социальный оператор ОП  по заданному расписанию совершает звонки на номер ваших пожилых родственников – стационарный или мобильный. При соединении абонент может прослушать интересное сообщение, если же трубку не берут, то система отправит экстренный вызов на указанный заказчиком номер (услуга платная).

  Проект «Виртуальная республика Alter Russia»  создан как демократическая интернет-площадка для обсуждения и разработки инициатив граждан. Каждый зарегистрированный пользователь портала может предложить свою законодательную инициативу или свою поправку к уже действующим законам Российской Федерации («если бы я был президентом…»). Все предложения, принятые большинством голосов сообщества пользователей, доводятся до сведения чиновников, министров, депутатов и лидеров политических партий Российской Федерации.

  Эффективно.рф  (Казань) – комплексная автоматизированная система оценки управленческих компетенций служащих государственных и коммерческих структур с целью планирования персонального и группового развития по методике «360 градусов». Каждый участник оценивает себя, своего руководителя и подчиненных. Система случайным образом выбирает людей для перекрестной оценки. На презентации в мае 2011 г. с участием руководства Татарстана и Сбербанка РФ  отмечалось, что она не уступает решениям крупнейших западных компаний в области оценки персонала, после чего была достигнута договоренность о применении системы в крупнейшем банке страны. Сервис Эффективно.рф способен провести комплексную оценку государственных и муниципальных служащих с минимальными затратами времени. Оценка компетенций позволяет составить персональную программу развития для каждого сотрудника, программу группового развития и сформировать кадровый резерв.

  Проект Коми экспертного общества (КомиЭкспО)  нацелен на создание коммуникационной интернет-площадки для взаимодействия власти, бизнеса, науки и обществом. Информационные потоки аккумулируются по трем направлениям:

  • новостные сообщения, дающие информационное наполнение корпоративным, личностным и государственным «системам принятия решения»;
  • сообщения наиболее активных блоггеров Республики Коми;
  • научно-методические публикации.

  Проект «Общественное конструирование образа выпускника российской школы 2020»  реализуется компанией WikiVote! при участии и поддержке администрации президента РФ, аналитического центра «Форум» и фонда «Общественное мнение». В результате проекта можно будет узнать, какими свойствами личности и практическими навыками должен обладать выпускник школы через 10 лет, по мнению представителей различных слоёв современного общества.

  Выборов.net    информационный ресурс о выборах в России. На сайте можно ознакомиться с программами партий, предвыборными видеороликами и теледебатами, регионами, где проходят выборы последними новостями.
  Появилось немало интернет-площадок для коллективного обсуждения разнообразных вопросов. Общественная экспертиза актуальных законопроектов реализована на сайте фонда «Общественное мнение» , здесь вновь мы имеем дело с краудсорсингом. Ряд интернет-ресурсов организует большие сообщества граждан, объединённых близкими взглядами на процессы в обществе. Среди них информационно-дискуссионный портал «Гайдпарк» . Его материалы формируют пользователи, размещая новости и публицистические материалы. Фактически Гайдпарк   первая социальная сеть для людей среднего возраста, созданная для обсуждения и решения различных вопросов жизни, получения эксклюзивной информации и прямого общения с известными персонами. На сайте зарегистрировано 2.5 млн участников, число посещений в сутки превышает 280 тыс., посетители оставляют ежедневно около 1200 записей в блогах и более 20 тысяч комментариев. Примерно вдвое меньше соответствующие показатели у портала для обсуждения новостей «Ньюсленд» .

  Назовем несколько ресурсов информационно-справочного характера. Справочно-правовая система Право.Ru . Служба Rusturn  для записи на прием в российские консульские учреждения в Риме, Милане, Барселоне. На карте участковых г.Москвы  можно узнать имя и часы приема своего участкового полицая (правда, сведения, похоже, устарели).

  Приведенный список проектов не претендует на полноту, однако дает возможность проследить многообразие их тем и широту географии.

  Обсуждение вопросов э-демократии было бы неполным без анализа электоральных технологий. В интернете постоянно проходит огромное число голосований и опросов по самым разным поводам: кто победит в футбольном матче, прервет ли президент Обама свой отпуск из-за урагана, сколько автомобилей в вашей семье и т.п. Это позволило оптимистам усмотреть прямую связь между э-выборами и э-демократией, заговорить о новом этапе древнегреческой агоры или новгородского вече. Действительно, каждый голос может быть учтен напрямую, без посредников в виде депутатов и делегатов. Есть по этому случаю и подходящая цитата «из президента» (как раньше «из классиков марксизма»): «Я абсолютно уверен, что грядет эпоха возвращения от представительной демократии к непосредственной, прямой, при помощи интернета» . Однако не будем забывать, что требования к серьезным голосованиям и к интернет-опросам заметно отличаются. Прежде всего, возникают вопросы об аутентификации избирателя и исключении фальсификаций. Механизм существует   это электронная подпись, но неясно, как это соответствует принципу тайного голосования. Некоторые предлагают получать на избирательных участках специальные одноразовые карты, но если все равно надо идти на участок, пропадает главное удобство (в Казахстане были попытки рассылки пин-кодов по почте, но эта система не работала). Как утверждают эстонцы, они эти технические проблемы решили; там в октябре 2005 г. состоялось первое в мире официальное голосование через интернет на выборах в органы местного самоуправления. Электронное голосование проводилось параллельно с обычным, через интернет проголосовали порядка 10 тысяч человек, или примерно 1% от общего числа избирателей. Более того, в Эстонии появился закон, разрешающий начиная с 2011 года осуществлять выборы верховной власти не только через интернет, но и с личного мобильного телефона  (не случайно появляются предложения переименовать страну в E-stonia :). Проводились ограниченные эксперименты по проведению он-лайн голосований на выборах и в США, однако там Национальный институт стандартов и технологий выпустил документ , из которого следует, что применяемые на сегодня технологии не способны обеспечить надлежащие безопасность и целостность выборов через интернет и телефонные сети.

  В российской практике попытки автоматизировать отдельные аспекты избирательного процесса пока заметными успехами не увенчались. Одиозную «ГАС Выборы» справедливо называют всероссийским лохотроном . В марте 2009 года проводился эксперимент по электронному опросу избирателей . На 13 избирательных участках в пяти областях им предложили помимо обычного бумажного голосования выразить свою волю с помощью интернета и мобильной связи. В городе Радужном Владимирской области для этой цели использовали мобильные телефоны (в них требовалось закачать необходимое программное обеспечение). Избиратели города Вологды, хутора Петровский Волгоградской области и села Каргасок под Томском получали на участках диск. В Нижневартовске опрос проводили с использованием электронной социальной карты. Во время единого дня голосования было отмечено 270 тыс. попыток взлома системы. Технические аспекты подобных экспериментов обсуждались в ходе встречи председателя избиркома с представителями интернет-сообщества (см. стенограмму ). Однако даже успешное решение технических проблем не сможет снять юридические барьеры на пути электорального технического прогресса: российское законодательство пока не предусматривает возможности виртуальных выборов.

  Летом 2011 г. депутат екатеринбургской областной думы Л. Волков и президент института развития и модернизации общественных связей Ф. Крашенинников представили свою книгу (точнее, 64-страничную брошюру) «Облачная демократия» . По нашему мнению, главная ценность этого текста состоит в уничтожающей критике затратной и неэффективной современной представительной демократии (гл. 2-6). Уже этого достаточно, чтобы рекомендовать прочесть книгу. Но в ее 3-й части авторы предлагают модель демократии будущего. Основных технических идей три. Во-первых, предлагается измерять волю избирателей не раз в 4 года, а чаще – интернет позволяет это делать по мере необходимости. Вторая идея – возможность делегировать свой голос тому или иному представителю, причем необязательно одному – можно разным представителям по разным вопросам, в которых они являются экспертами (с правом в любой момент отозвать его назад). Третья идея, названная «принудительной честностью», состоит в том, чтобы уровень открытости информации о соискателях каких-то позиций в политической системе все более возрастал по мере возрастания значимости должности, на которую они претендуют.

  Наибольшие вопросы вызывает второе предложение. Делегирование голосов с большой вероятностью выльется в их покупку. Сельские старики, бомжи и некоторые другие категории населения, не имеющие компьютеров и не собирающиеся пользоваться правом голоса, с удовольствием продадут это право, как во времена ваучерной приватизации. Врачи, учителя, милиционеры, военные, чиновники в добровольно-принудительном порядке отдадут право голосовать за себя своему начальству. Рабочие заводов будут вынуждены доверить голоса своим хозяевам. Возникает опасность окончательного превращения политики в бизнес, а парламента – в политическое акционерное общество.

  Есть в книге и другие спорные места, однако авторы и сами осознают, что в современной России невозможно быстро обеспечить всех граждан средствами аутентификации, решить проблему цифрового неравенства и отсутствия выхода в сеть для очень многих избирателей. Таким образом, внедрение «облачной демократии» не является в нашей стране задачей ближайшего десятилетия. Огорчаться по этому поводу не следует, гораздо продуктивнее развивать и пропагандировать достижения в этой сфере, параллельно подтягивая инфраструктуру и повышая уровень грамотности населения. Уже сейчас можно попытаться сделать элементы э-демократии доступными для тех, кто готов и хотел бы в ней участвовать. И осенью авторы книги представили сайт «Демократия-2» . Это своего рода электронный парламент   система распределенного принятия решений большой группой людей, сочетающая лучшие черты прямой и представительной демократии и предполагающая абсолютно прозрачный подход к выработке и принятию решений по всем актуальным проблемам политической и общественной жизни России. Как указывает Б.Немцов, это «уникальная для России площадка, где можно открыто и без цензуры обсуждать любые вопросы от платной рыбалки до этнопреступности. При этом предложен механизм голосования, позволяющий определить, какая из точек зрения пользуется максимальной поддержкой. В условиях отсутствия парламента и широких общественных дискуссий это очевидно глоток свежего воздуха. Дальше все будет зависеть от уровня вовлеченности людей в проект. Если выяснится, что в электронном парламенте сотни тысяч, то даже самая обнаглевшая власть не сможет их игнорировать» .

  *  *  *

   

  Интернет предоставляет уникальные возможности для объединения граждан, чтобы сообща добиваться реализации своих прав. Социальные сети позволяют вести обсуждения и организовывать любые сообщества. Новые технологии электронных коммуникаций открывают индивидам и группам столь широкий доступ к информации и возможности дискуссий, что это все больше осложняет существование авторитарных политических режимов. В то же время авторитарные режимы стараются контролировать интернет, ограничивая к нему доступ граждан и создавая свои варианты «электронного правительства». Правящие круги не заинтересованы во внедрении реальной электронной демократии, поскольку это ограничивает её власть. Власть понимает, что технические средства уже позволяют обществу независимо от управляющей элиты создать элементы э-демократии, т.е. альтернативные источники власти в обществе. В этих условиях сдержать активность общества можно только, перехватив инициативу и поставив под контроль власти процессы в интернет-пространстве. Угрозу власти представляет и самоорганизация молодежи (а для оппозиции это важный ресурс). Поэтому провластные молодежные проекты направлены против политизированной молодежи, либо на включение ее в систему политического управления .

  Здесь можно было бы вспомнить Манежную площадь и «арабскую весну», но мы не будем углубляться в общественно-политические аспекты электронной демократизации и обвинять интернет в недоработках властей. Ведь зачастую люди объединяются, отчаявшись получить адекватную реакцию государства на их естественные права и требования. Симптоматичен в этой связи журнальный заголовок «Хрен с ним, с государством!»  в материале о деятельности активистов сайта «Тугеза».

  Интернет создает технологическую возможность для перевода демократии на более высокий уровень. Будет ли реализован этот исторический шанс, все мы скоро узнаем.

  Автор: Юрий Поляк

   
 • Нестеренко Юрій October 31, 2016 15:23 Постійне посилання |
  Мітки: , , , , ,   

  Електронна демократія: 10 практик з Європи 

  Мій Голос, е-демократія, e-democracy

  Мій Голос, е-демократія, e-democracy

  В рамках співпраці аналітичного центру CEDOS, Mistosite та латвійського аналітичного центру Providus за підтримки Міністерства закордонних справ Латвії та Charles Stewart Mott Foundation наша латвійська колежанка Івета Кажока зібрала 10 цікавих практик електронного залучення громадян до процесу прийняття рішень з різних країн Європи.

   

  Open Data

  1. Бази відкритих даних — якими вони мають бути

  data.gov.uk, Велика Британія

  Про що йдеться?

  База даних, створена урядом Британії, де оприлюднені публічні дані про довкілля, здоров’я, суспільство, міста та містечка, освіту, державні витрати тощо. Ці дані може знову використати громадськість, щоб здійснювати власний аналіз та/або створювати корисні програми та додатки. Станом на кінець 2015 року цей веб-сайт містить більш ніж 20 тис. наборів даних. На ньому також є більш ніж 380 програм, розроблених на основі цих даних. 

  Чому варто знати про цей сайт?

  Іноді активісти відчувають, що в теорії відкритість урядових чи муніципальних даних — це правильний підхід, однак мають мало ідей про те, які дані можна опублікувати. Сайт data.gov.uk містить більш ніж 20 тис. наборів даних, які можуть надихати активістів домагатися публікації аналогічних даних у своїй країні.

  Сайт data.gov.uk містить більш ніж 380 програмних додатків, які можуть надихнути когось розробити аналогічний додаток у своїй країні — скажімо, про ризик паводків, про тривалість подорожей, про дані про довкілля тощо.

  Сайт data.gov.uk можна вказувати як приклад хорошої практики на зборах членів уряду чи муніципалітету, щоб переконати їх відкрити свої дані. Структура сайту, формати наборів даних та вже сама кількість опублікованих даних демонструє потенціал підходу відкритих даних.

  002_opengovpartnership-org

  2. Партнерство «Відкритий уряд»

  opengovpartnership.org, весь світ

  Про що йдеться?

  Партнерство «Відкритий уряд» — ініціатива, в рамках якої що два роки уряди беруть на себе конкретні зобов’язання уповноважувати громадян, відстоювати прозорість, боротися з корупцією, залучати нові технології, щоб підсилити урядування. Україна була частиною партнерства «Відкритий уряд» із 2012 року.

  Чому варто знати про цей сайт?

  У рамках партнерства «Відкритий уряд» уряди заохочують широко радитися з громадянським суспільством, розробляючи свої зобов’язання (плани дій). Це означає, що кожні два роки громадські активісти мають можливість змусити свої уряди взяти на себе більш далекосяжні зобов’язання у сферах уповноваження громадян, сприяння прозорості та боротьби з корупцією.

  Що два роки проводиться незалежний огляд того, чи кожен із урядів впровадив свій план дій — з цією метою оглядачі радяться з громадськими активістами.

  У партнерстві «Відкритий уряд» наявний елемент міжнародної конкуренції та бенчмаркінгу: читаючи звіти, опубліковані на сайті, активісти у певній країні можуть знайти корисні ідеї чи аргументи про найкращі практики в інших країнах, які вони могли би використати, щоб переконати власний уряд складати більш амбітні плани дій.

  003_openingparliament-org

  3. Відкриті парламенти

  openingparliament.org, весь світ

  Про що йдеться?

  Це декларація, що містить 44 критерії відкритості парламенту — наприклад, щодо інформування громадян про порядок денний парламенту, щодо надання інформації про бюджет, щодо сприяння комунікації в обидва боки. Цю декларацію підтримують різноманітні міжнародні організації та органи законодавчої влади. Вона доступна в перекладі більш ніж 20 мовами, серед яких і українська.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Цей сайт може знадобитися будь-якому активісту, що відстоює більшу відкритість у роботі національного чи регіонального парламенту. 44 критерії, включені до декларації, дозволяють оцінити свій парламент та забезпечують аргументи, щоб наполягати на необхідних змінах.

  На цьому сайті розміщені контакти схожих організації, що працюють над проблемами прозорості парламенту чи залучення громадян в інших країнах.

  Цей сайт збирає та публікує інформацію про хороші практики громадських активістів, які досягли хороших результатів своїми адвокаційними зусиллями: їхня робота призвела до більшої відкритості парламенту.

  004_fixmystreet-org

  4. Вирішення дрібних проблем

  fixmystreet.org, Велика Британія, весь світ

  Про що йдеться?

  Започаткований у Великій Британії, проект «Полагодьте мою вулицю» (Fix My Street) став глобальним явищем — це сайт, на якому громадянин може повідомити про дрібні практичні проблеми (розбиті ліхтарі, вибоїни на дорозі) своєму муніципалітету. Програмне забезпечення проекту «Полагодьте мою вулицю» зараз доступне активістам з усього світу.

  Чому активісту варто знати про цей сайт?

  «Полагодьте мою вулицю» — це досі найвідоміший випадок успішного використання технологій Web 2.0 для уповноваження громадян та покращення роботи державних служб.

  Програмне забезпечення «Полагодьте мою вулицю» доступне безкоштовно тим активістам, які хотіли би впровадити цю систему у своїй країні чи місті. Для цих цілей доступна деяка технічна підтримка.

   

   

  005_abgeordnetenwatch-de

  5. Спілкування з членами парламенту

  abgeordnetenwatch.de, Німеччина, весь світ

  Про що йдеться?

  «Парламентська варта» (нім. Abgeordnetenwatch) — мабуть, найкращий у світі сайт, на якому громадянин може поставити питання будь-якому члену парламенту Німеччини та деяких регіональних парламентів і отримати від нього відповідь.

  Чому варто знати про цей сайт?

  «Парламентська варта» — багатофункціональний сайт, що надає багато корисної інформації німецьким виборцям і, що найважливіше, він пропонує можливість якісного спілкування з німецькими політиками. Цей сайт може слугувати джерелом натхнення для активістів в інших країнах.

  Активісти можуть подати заявку на допомогу у втіленні схожого проекту для своїх національних чи регіональних парламентів. Станом на сьогодні «Парламентську варту» впровадили у Франції, Ірландії, Австрії, Тунісі, Греції та Люксембурзі.

  006_asktheeu-org

  6. Свобода інформаційних запитів

  asktheeu.org, Європейський Союз, весь світ

  Про що йдеться?

  Це сайт, на якому будь-хто може надіслати запит у рамках свободи інформації інституції Європейського Союзу. Інституція мусить відповісти протягом 15 днів — її відповіді зберігаються в мережі.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Існують багато сайтів, розроблених для інформаційних запитів (після дуже успішного британського сайту WhatDoTheyKnow.com), але AskTheEU винятково якісний. Це проект громадської організації «Доступ до інформації Європа» (Access Info Europe), яка не лише пропонує можливість надсилати інформаційні запити інституціям Європейського Союзу, а й використовує дані з цього сайту (скажімо, швидкість і відсоток відповідей від різних установ) для своїх досліджень та для адвокаційної діяльності, щоб зробити ЄС більш прозорим.

  Цей сайт — один із багатьох сайтів на основі програмного забезпечення Alaveteli. Це програмне забезпечення розроблене конкретно для запитів у рамках свободи інформації — воно доступне безкоштовно в мережі, і його можуть використати інші активісти.

   

  007_ec-europa-euyourvoiceconsultations

  7. Структуровані консультації

  ec.europa.eu/yourvoice/consultations, Європейський Союз, весь світ

  Про що йдеться?

  Щоразу, коли Європейський Союз працює над новою важливою законодавчою ініціативою, організуються консультації з громадськістю. На цьому сайті оголошують про нові такі консультації.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Цей сайт є зразком зрозумілого способу, у який уряд може публікувати інформацію про всі консультації з громадськістю, які зараз відбуваються.

  Інституції Європейського Союзу зазвичай залучають громадян на дуже ранньому етапі розробки нової політики, і тому активісти можуть захотіти використати питальники (як у мережі, так і в реальності) та інші способи консультування, створені інституціями Європейського Союзу, як приклади для своїх урядів.

   

  008_mazaksslogs-gov-lv

  8. Повідомлення про суттєві проблеми

  mazaksslogs.gov.lv, Латвія

  Про що йдеться?

  Цей сайт створив уряд Латвії, щоб повідомляти про проблеми, з якими стикаються громадяни у державному секторі — зокрема, проблеми, пов’язані з надміром бюрократичних процедур, які можна оптимізувати. Кожне повідомлення отримує відповідь від Державної канцелярії — всі відповіді публікують у мережі.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Цей сайт — хороший приклад заохочення громадських активістів з боку уряду. Уряд зреагував на конкретну проблему (забагато бюрократичних процедур), і в результаті створення цього сайту багато проблем були вирішені завдяки повідомленням громадян.

  Цей сайт також може служити прикладом прозорого способу залучати громадян до прийняття рішень — усі питання до державних установ та відповіді на ці питання від державних установ публікують у мережі.

  009_rahvakogu-ee

  9. Масштабний краудсорсинг ідей

  rahvakogu.ee, Естонія

  Про що йдеться?

  Це естонський сайт є архівом масштабного заходу в Естонії для краудсорсингу ідей про політичні партії, регулювання виборів та інші політично чутливі питання. Після стадії краудсорсингу ідей експерти обговорили кілька пропозицій, які естонський парламент згодом перетворив на нові закони.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Rahvakogu (Народні збори) — це зразок ретельно розробленого масштабного проекту, який поєднує елементи з інтернету (краудсорсинг ідей), елементи дорадчого обговорення (випадково обрані громадяни брали участь в обговореннях), залучення експертів у розробці політики, традиційної роботи з адвокації та обговорень у парламенті.

  Процес Rahvakogu — один із рідкісних прикладів, коли краудсорсинг успішно використовують для розробки державної політики у складних питаннях.

  000_manabalss-lv

  10. Петиції

  manabalss.lv, Латвія

  Про що йдеться?

  Латвійський сайт громадських ініціатив. Коли ініціатива набирає 10 000 підписів — кожен має бути підтверджений через банківський рахунок в інтернеті — її надсилають до парламенту Латвії. Парламентський комітет обговорює ідею і потім виносить її на розгляд усього парламенту.

  Чому варто знати про цей сайт?

  Це один найбільш ефективних сайтів електронних зверенень у світі. Він створен ще у 2011 року, більш ніж 10 ініціатив досягли парламенту, і деякі з них були перетворені на нові закони. Громадські активісти з будь-якої країни можуть знайти на цьому сайті елементи, які знадобляться для схожих порталів.

   

  Автор: Івета Кажока

  Переклад: Роксолана Машкова

  Фото: PublicDomainPictures.net

   

   
 • Нестеренко Юрій October 31, 2016 14:57 Постійне посилання |
  Мітки: , , , ,   

  Электронная демократия: проблемы и возможности 

  Мій Голос, е-демократія, e-democracy

  Волны протестных выступлений, бунты и свержение диктаторов, охватившие весь мир после 2010 года – все они возникали с помощью социальных сетей типа «Фейсбук», которые их информировали, мотивировали, мобилизовали и связывали друг с другом. 17 июня 2013 на улицы одиннадцати крупнейших городов Бразилии вышло 250 тысяч человек. Это была кульминация серии протестов, начавшихся в 2012 году, вызванных повышением платы за проезд в общественном транспорте и коррупцией в органах власти. И снова социальные сети сыграли огромную роль в организации выступлений.

  То же самое можно сказать и о движении «Займи Уолл-Стрит», охватившем 1500 городов планеты, начавшемся с канадской антипотребительской организации «Эдбастерс». Эта организация зарегистрировала сайт OccupyWallStreet.org. Этот сайт и поднятый шум в социальных СМИ дали эффект снежного кома.

  Все эти события показали растущее влияние Интернета и новых информационных технологий в политическом процессе, и то, как граждане могут повлиять на правительство и выразить свое мнение.

  Недовольные больше не валяются на диванах перед телевизором, жалуясь на то, как все плохо. Теперь люди могут выразить свое отношение к событиям через социальные сети, блоги, форумы, рассылку. Можно ожидать, что подобных движений в будущем станет еще больше – добро пожаловать в электронную демократию!

   

  Что такое е-демократия

  Конечно, электронная демократия (или, как ее сокращенно называют, «е-демократия» – А.М.) это не только граждане, использующие Интернет, чтобы выразить свое отношение к политике. Есть множество других вещей. Например, Совет Европы определяет электронную демократию как нечто «дополнительное, вспомогательное, связанное с традиционными демократическими процессами, чтобы расширить возможности общества участвовать в политической жизни». Плановая Комиссия Индии открыла интернет-форум по 12-летнему плану развития, в котором может принять участие любой гражданин, и даже открыть новую тему для обсуждения. На более спокойном уровне, это означает, что власти расширяют доступ к информации для рядовых граждан.

  Более зрелый компонент электронной демократии это веб-форумы и электронные конференции, позволяющие гражданам участвовать в интернет-опросах и голосованиях, а также обсуждать и напрямую принимать решения. Другие инициативы сочетают в себе преимущества представительской демократии и прямой демократии.

   

  Урок «Оставить и двигаться» – новые стимулы.

  Осенью 1998, как раз в разгар процесса импичмента президента Клинтона, супружеская пара из Силиконовой долины запустила первую в мире онлайновую петицию, состоящую всего из одного предложения. Их предложение Конгрессу было простым: «немедленно оставить в покое президента Клинтона и заняться насущными делами страны». Оба они, муж и жена, были программистами, сытыми по горло тогдашним наваждением республиканцев ковыряться в личной жизни Клинтона, превратив ее в тривиальный политический футбол.

  Инициатива пары из Силиконовой долины стала известна как «оставить и двигаться», и их оригинальная электронная петиция была подхвачена, набрав за неделю 100 тысяч подписавшихся. За несколько месяцев под ней подписалось уже полмиллиона человек. Что больше всего впечатляло людей тогда, это не количество сторонников этой инициативы, а то, что она принципиально распространялась ее авторами исключительно через Интернет.

  «Откуда взялся электронный политический активизм?», вопрошала «Вашингтон Пост». «Что такого особого активного в кликании мышкой? Однако 13 миллионов долларов и 650 тысяч человеко-часов, потраченных активистами на продвижение инициативы «оставить и двигаться» это реальность политической активности, которая теперь расширила границы и охватила киберпространство», писала газета.

  Фразы типа «слово мыши» вошли в повседневный обиход, однако новоиспеченная школа «е-политики» все же имеет изрядное число недоброжелателей. Так инициатива «оставить и двигаться» не достигла цели. Республиканцы продолжали заниматься импичментом. Правда, движение, созданное парой программистов, оказало поддержку нескольким прогрессивным кандидатам в Конгресс. Трое из пяти кандидатов, которых оно поддержало, собрав немалые средства, победили на выборах. Эти впечатляющие достижение стали возможны исключительно благодаря Интернету. Никакой активности в офлайне практически не было.

  Движение существует и сейчас, и вообще процветает. Используя публичные данные об участии в выборах, активисты движения создали так называемую «Карту голосований избирателя» для более чем 10 миллионов человек. Эта карта деликатно напоминает избирателю, как часто он участвовал в выборах, и насколько часто в них участвовали его соседи. Нет ничего более действенного, как пристыдить ленивого избирателя, показав, как неважно он выглядит на фоне своих соседей.

  Так движение успешно создало дополнительный стимул для повышения активности избирателей. С появлением этого движения «сетяне», то есть люди, которые обычно стесняются участвовать в политической жизни, предпочитая онлайн, смогли войти в политику (хотя некоторые продолжают делать вид, будто они ей не занимаются).

  Со временем появилось еще больше движений, использующих новые технологии в политических целях. Так появились концепции типа «политика 2.0», «демократия 2.0», «дигитократия», «кликократия», которые вызывают раздражение у власть имущих.

  И тому есть причины: левиафаны сегодняшней электронной политики – такие как «Avaaz», «Change.org» и 38 «Degrees», еще далеко не раскрыли свой огромный потенциал. И всех их отличает замечательная идея – что информационные технологии могут изменить нашу буксующую демократию к лучшему. И в самом деле – как их успехи, так и неудачи только подтверждают эту идею – у цифровой демократии большое будущее.

  Однако, в этой сфере есть и некоторые ограничения. При недостаточной защите возможны манипуляции результатами интернет-голосований. Если значительная часть населения не имеет доступа в Интернет, возникает «цифровой раскол». Другие проблемы это идентификация личности, безопасность данных, перегруженность информацией, уязвимость перед влиятельными группами особых интересов.

   

  Десять практических шагов для развития электронной демократии.

  Должно ли государство развивать электронную демократию и расширять участие граждан в политике? Конечно. Оно должно использовать интерактивный потенциал Сети. Делает ли оно что-либо для этого? Давайте ответим честно – пока нет.

  Доступ к информации, который является важнейшим моментом для повышения ответственности властей, сегодня стал чем-то вроде иголки в огромном стоге сена. Эта система столь сложна, что ценная информация часто упускается или теряется, несмотря на растущую активность все более интерактивных граждан. Нехватка же реального и эффективного доступа к управлению государством порождает цинизм и недоверие к властям среди общественности, которая стремится к более широкому и открытому демократическому управлению.

  Вот 10 вещей, которые, как мы считаем, помогут сохранить демократию в нашу информационную эпоху.

  1. Своевременный, персональный доступ к важной информации. Дать людям такие инструменты, как своевременная рассылка электронной почты, чтобы искоренить такое явление как «мне никто не сказал». Каждое правительство нуждается в новостном портале, который бы освещал все демократические процессы в одном месте.
  2. Помощь в обработке электронной почты, поступающей чиновникам– чтобы они лучше понимали, и лучше отвечали на нее. Перегруженность электронной почты это самая распространенная причина жалоб, которую приходится слышать от выборных чиновников. Большинство хочет как-то справиться с этим потоком, однако у них нет возможностей для этого. Если бы появилась такая возможность (на основе бесплатного сотрудничества), это было бы то, что нужно. В целом, нашим депутатам и органам власти нужно начать больше инвестировать в сетевую инфраструктуру, чтобы они могли напрямую контактировать со своими избирателями.
  3. Направлять на развитие электронной демократии достаточные средства. Давайте прикинем, что нужно вложить. Прежде всего, это создать структуру службы, фокус-группу, провести тесты и изучить ее, оценив удобство и другие качества, узнать мнение пользователей. Если это создается совершенно новая система, то нужно предусмотреть дополнительные деньги на персонализацию, удобную навигацию и пр.
  4. Все публичные мероприятия властей в Интернете должны быть стандартизированы, и проводиться по единому образцу. Все выступления, заявления, встречи, брифинги и прочее должны проводиться и в онлайне. Система должна быть стандартизирована, объединяя все административные единицы в национальную сеть, вплоть до мероприятий, проводимых местными властями. Это единственный путь к тому, чтобы повысить активность граждан, чтобы они были информированы обо всех мероприятиях в своем регионе, особенно по интересующим их вопросам.
  5. Позволить гражданам наблюдать за выборными чиновниками любого уровня, пользуясь одним ресурсом. Гражданам должна быть предоставлена возможность, находясь в онлайне, участвовать в публичных мероприятиях, а также знать, кто их представляет в органах власти, и наблюдать за деятельностью чиновников любого уровня – от местного до национального. Но прежде, чем чиновники займут свои посты, граждане должны знать всю их контактную информацию через общенациональную базу данных.
  6. Проводить в Сети общественные слушания и обсуждениязначимых общественных дел. Можно начать с малого – пусть хотя бы каждое четвертое общественное слушание проводится в Интернете, на протяжении одной-двух недель, при этом можно улучшить и его формат. Постепенно, пусть и за десять лет, но те органы власти местного самоуправления, которые не проводят такие слушания, окажутся в меньшинстве.
  7. Узаконить наиболее удачные сетевые службы и практики, чтобы они использовались всем управленческим аппаратом. Сами по себе технологии не приводят к реальным демократическим преобразованиям. По нашим оценкам, 90% демократических инноваций, которые используются в онлайне, основаны на политических традициях, которые существовали задолго до появления Интернета. Если мы хотим, чтобы все граждане выиграли благодаря новым технологиям, способствующим развитию демократии, тогда нужно модернизировать и законодательство, и финансировать развитие ключевых онлайновых служб.
  8. Открыть доступ к «сырой», необработанной информации, поступающей в органы власти. Пора раскрыть огромную массу информации, поступающей в органы власти, причем из разных источников, чтобы она могла использоваться общественностью – это улучшит понимание, откроет новые решения, повысит ответственность. Здесь очень пригодится идея интерактивности, положенная в основу концепции «Web 2.0».
  9. Использовать открытое программное обеспечение, которое уже широко применяется в структурах электронной демократии. Распространение и использование бесплатного программного обеспечения требует определенных затрат – тут пригодится сотрудничество всех заинтересованных сторон, чтобы сообща собрать необходимые средства. Новые и не слишком сложные инструменты электронной демократии это идеальное начало для снижения расходов на управление, и создания такой системы, которая была бы удобна для использования на всех уровнях власти. Ключ к успеху – использование модулей и широких настроек.
  10. Работа на местах – стратегический подход к построению электронной демократии во всех регионах. Чтобы движение к электронной демократии не угасло, гражданам нужны зримые, ощутимые результаты. Потому так важны инвестиции в развитие таких моделей местной, локальной электронной демократии, которые затем можно было бы передать и в другие регионы. Развитие «е-демократии» в регионах это путь и к укреплению местных общин, и к экономическому процветанию. Каждый город, каждая местность должна иметь свой «сетевой горсовет». Для этого хорошо подходят различные Интернет-форумы, где бы обсуждались общественные дела. Сравнительная оценка удобства и активности таких служб тоже помогла бы развитию этого направления. То же самое можно делать на всех уровнях управления.

   

  Путь к цифровой демократии

  «Тенденция ясна – мы движемся к цифровой Европе с электронным правительством, электронными идентификационными картами, электронными подписями. В некоторых странах, таких как Эстония, это уже во многом реализовано, и я ожидаю, что через несколько лет, после совещания с европейскими гражданами, инструменты электронной демократии станут обычным делом», – считает Марош Шевчович, вице-президент Европейской Комиссии.

  В начале своего развития Интернет был вполне демократическим. Частично он таким и остался, однако ошибочная идея технологического детерминизма, мол, все произойдет само по себе, отнюдь не сделала политический процесс и государственное управление более открытыми, а политиков – более ответственными.

  Становится вполне ясным, что старая политика ничегонеделания приносит один лишь вред. Электронная демократия должна развиваться не только усилиями одних лишь гражданских активистов, а целенаправленно, чтобы противостоять негативным тенденциям.

  Наконец, каждое поколение нуждается в обновлении демократии с использованием передовых инструментов и технологий своего времени. Наши сегодняшние инструменты – это информационные, сетевые технологии, и они нужны нашей демократии.

   

  Авторы: С. Редди, С. Клифт

  Перевод А.Маклакова.

  Источник: dowire.org

  Читать целиком: dialogs.org.ua

   
 • Нестеренко Юрій October 31, 2016 14:50 Постійне посилання |
  Мітки: , , , ,   

  Электронные петиции: пишите письма… 

  мій голос, е-демократия, e-democracy

  Новое для Украины явление – электронные петиции – кто-то считает инструментом электронной демократии, кто-то видит в них метод социологических опросов, а для кого-то это – народное развлечение «достань Президента».

   

  Первыми новшество ввели в Администрации Президента. И сразу же на сайт АП обрушился шквал петиций. На сегодняшний день интерес проявили уже более 6 миллионов граждан, и эксперты считают, что это очень хороший результат.  Специалисты АП, отвечающие за обработку петиций, загружены по полной.

  Однако на Банковой петиции не считают таким уж новшеством. Обращения от граждан к главе государства приходили и раньше, но в письменном виде. Бумажной работы было не меньше. Теперь все упростилось, ускорилось, модернизировалось и стало публичным. Другое дело – эффективность. Среди всех видов демократии электронная является наиболее удобной, но насколько она эффективна – украинцы и эксперты смогут оценить только по конкретным результатам.

  Если вы недовольны коррупцией в стране и хотите увольнения конкретного чиновника, сомневаетесь в обоснованности установленных тарифов и предлагаете беспощадный аудит, беспокоитесь о достойном дипломатическом представительстве в Гондурасе… – словом, если вас заботит любой вопрос, не противоречащий Конституции Украины и Уголовному кодексу, то дерзайте.

  Все, что вам нужно сделать, – это корректно оформить е-петицию на сайте и собрать 25 тысяч подписей в срок не более 3 месяцев со дня опубликования. Под подписями в данном случае имеются в виду не электронные подписи, а определенные личные данные подписанта. Если у вас все получилось, то в администрации обязаны рассмотреть петицию и представить на суд президента, который, в свою очередь, обязан дать публичный ответ.

  В случае признания целесообразной реализацию изложенных в электронной петиции предложений путем издания акта президента или внесения на рассмотрение Верховной Рады соответствующего законопроекта АП принимает в установленном порядке меры по подготовке таких проектов, актов.

  Но есть нюанс: предложенную инициативу могут и не признать целесообразной. То есть, рассмотреть и ответить президент обязан, но каково будет само решение – его личный выбор и воля. Как известно, на первую петицию Порошенко ответил отказом.

  Доктор юридических наук Владислав Федоренко, комментируя событие, отмечает, что хотя электронные петиции являются уже узаконенными и официальными, их юридические последствия носят скорее совещательный и консультативный характер, а собранные подписи не имеют юридической силы, как таковой.

  С этим соглашаются и другие эксперты. Дмитрий Лубкин, координатор гражданской платформы «Нова Краина» пояснил: «В рамках существующего законодательства подписание электронной петиции любым количеством граждан не является основанием для совершения каких-либо действий ни одним из представителей любых государственных органов. Наличие петиции не несет никаких правовых последствий. Сегодня электронные петиции – это не более чем особая форма социологического опроса».

  Инициировать проведение референдума при помощи е-петиций также не представляется возможным.  Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив пояснил: «Электронная петиция не имеет юридической силы инициировать референдум. Процесс сбора подписей для петиции отличается от процесса сбора голосов с соблюдением требований Закона «О всеукраинском референдуме». Юристы подтвердили этот  факт.

  Дмитрий Лубкин считает, что изменить положение, теоретически, может новый закон, который начнет разрабатываться примерно в сентябре 2016 года. Ожидать принятия такого закона можно не раньше весны 2017-го.  «В законе должны быть описаны разные виды обращений граждан и растолковано, какие действия должны следовать по каждому из видов. Также закон должен содержать ответы на вопросы каким образом, в какие сроки  и какой орган государственной власти должен реагировать на петиции, жалобы, предложения и другие возможные виды обращений граждан и какова ответственность за нарушение сроков рассмотрения обращений», – объяснил эксперт.

  Однако есть мнение, что, несмотря на совещательный характер е-демократии, у граждан появится все же больше реальных возможностей участия в управлении государством. Было бы желание самих граждан.

  Есть вдохновляющие примеры других стран.

  В Индии учителя, работающие в государственных школах, получили первую за четыре года зарплату. И помогла им в этом электронная петиция. Подписанты и сочувствующие потребовали от муниципалитета выплатить обещанные деньги. Через неделю учителям выдали зарплату за четыре года.

  В США судья пересмотрел свое решение по делу об убийстве подростка после того, как его родители потребовали справедливого наказания для убийцы. Более 2 миллионов человек поддержали их электронную петицию.

  Руководитель Центра развития инноваций Киево-Могилянской академии Сергей Лобойко считает, что благодаря Закону об электронных петициях рядовые украинцы получили уникальную возможность выдвигать свои законодательные инициативы, и для этого им не обязательно становиться депутатами. В комментарии UA1 он сообщил, что, как ожидается, вскоре е-петиции будут принимать также в Верховной Раде и в Кабмине.

  Предположительно, в парламенте е-петиции получат довольно неплохие шансы на реализацию, поскольку окончательное решение не будет зависеть только от одной персоны, как в случае с президентом. Если петиция наберет необходимое количество подписей, то она в обязательном порядке выносится на рассмотрение в профильный комитет. А комитет уже решает, выносить ли инициативу, как законопроект на рассмотрение и голосование в сессионный зал.

  Комитеты, как собственно и вся Рада, состоят из депутатов, избранных все теми же гражданами. И связь между тем, кого и как выбирают люди и поддержат ли избранники законодательные инициативы своих избирателей – прямая и очевидная. Другими словами, возможности украинцев влиять на власть все-таки могут быть расширены. Электронная демократия может в этом помочь. Но при условии, что сами граждане сознательно и ответственно отнесутся к этому инструменту.

  Владислав Федоренко отмечает: «Электронная демократия – это так называемая партисипативная демократия. В целом, явление позитивное. Но чем опасна такая демократия: очень легко подделать и очень легко манипулировать».

  Действительно, практика показывает, что за якобы народными митингами и инициативами часто стоят конкретные политические силы или группы «по интересам». И всегда находятся желающие участвовать в этих манипуляциях за материальное вознаграждение. То же самое возможно и с электронными петициями.

  Если политическая сила, неважно, при власти она или в оппозиции, намерена продвинуть какую-то непопулярную или откровенно сомнительную инициативу, то для сохранения лица ей может понадобиться «глас народа». И если люди охотно торгуют голосами на выборах, то наверняка найдутся торговцы подписями для электронных петиций.

  Дмитрий Шимкив отмечает, что, к сожалению, махинации с подписями возможны. «Но это вопрос к людям, которые продают свои голоса. Система электронных петиций здесь ни при чем», – подчеркнул замглавы АП.

  Если же покупка электронных подписей окажется делом слишком хлопотным и дорогостоящим, то технически можно их подделать. Искусственно увеличить количество подписантов возможно. Сергей Лобойко объяснил, что при существующей сейчас первой версии сервиса е-петиций, если у человека много адресов электронной почты, он может проголосовать несколько раз.

  По словам эксперта, мировая практика показывает, что от 5 до 15 % людей голосуют не по одному разу за одну петицию. «Это все вычисляется. Сейчас система очень упрощенная, чтобы не отпугнуть людей. Но она будет совершенствоваться. Этому будет способствовать и возникновение конкуренции между провайдерами сервиса, которое мы заложили в Законе», – сообщил Лобойко.

  Также в перспективе количество необходимых подписей на национальном уровне планируется увеличить. Например, до 50 тысяч. Сейчас уже подготовлен эксперимент на уровне Киева, для которого планку подняли до 10 тысяч.

  Банковая принимает активное участие в совершенствовании системы. «Мы работаем над разработкой версии 2.0 системы электронных петиций, что значительно улучшит работу системы, в том числе в части борьбы с ботами», – говорит Дмитрий Шимкив.

  А вот Дмитрий Лубкин считает, что раз уж количество подписантов под петицией, по сути, ни на что не влияет, то особого смысла что-то подтасовывать нет. Эксперт пояснил, что с технической точки зрения администратор, имеющий доступ к базе данных, может увеличить или уменьшить число подписей, какую бы защиту не планировал разработчик.

  «Если возможности манипулировать с результатами не будет у рядового администратора базы данных или сайта, то разработчик точно будет знать, каким образом обойти защиту. А значит, и кто-то еще, при должной настойчивости, сможет найти возможность изменять результаты по собственному желанию», – утверждает Лубкин.

  По его словам, можно сколько угодно усложнять систему защиты, но при общей правовой культуре, когда фальсификацией волеизъявления занимаются представители высшего законодательного органа страны, никакая сложная система не сможет уберечь от искажения результатов. Решение проблемы лежит совершенно в другой плоскости.

  Просматривая президентский сайт петиций, можно заметить, что не все украинцы отнеслись серьезно к новым возможностям. Нашлось много шутников, которые потешили госчиновников и прессу своими фантазиями. Многие предполагают, что в ближайшее время сервис на сайте администрации Порошенко может превратиться в социальную сеть юмористов и состязание по созданию самых безумных петиций.

  Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что есть большой позитивный аспект е-демократии: новый шаг к диалогу между властью и гражданами. Украинцы хотят общения с властью и готовы к активному участию в реформах. Для власти е-петиции могли бы стать коммуникатором, инструментом обратной связи с общественностью или лакмусом настроений, тенденций и наболевших вопросов.

  Источник: ua1.com.ua

   
 • Нестеренко Юрій October 31, 2016 14:29 Постійне посилання |
  Мітки: , ,   

  Электронная демократия. Мой голос – за! 

  Мій голос, e-democracy

  Электронная демократия (electronic democracy или e-democracy, использует сочетание слов электронный и демократия), более известна, как цифровая демократия или же, как интернет-демократия, в основе которой лежат информационно-цифровые технологии, направленные на содействие развитию демократии.

  Прямо-таки кардинальные изменения в рассматриваемой сфере произошли с изобретением и введением Интернета, который олицетворяет собой революцию в сфере информационных технологий, которые положили начало трансформации самого облика мирового сообщества. Он оказывает все более растущее влияние на все стороны жизни людей во всех уголках земного шара, в том числе на политические системы, государства, властные структуры.

  Дело в том, что Интернет в частности и информационно-телекоммуникационные технологии в целом способствуют все более стремительной виртуализации современного мира, что предполагает отчуждение отдельно взятого индивида от традиционных институтов и перемещение его интересов в область виртуального, где все более растущую роль играет общение человека с образами, знаками, стереотипами. Важнейшими качественными признаками новой виртуальной реальности являются ее глобальность и интерактивность.

  Глобальное виртуальное пространство, по своей природе, представляет вызов традиционным институтам и механизмам политического процесса. Если традиционные СМИ работают в режиме односторонней коммуникации между отправителем информации и ее получателем, то компьютерные технологии, в первую очередь Интернет, дают возможность многосторонней коммуникации с моментальной обратной электронной связью в реальном времени.

  Причем с помощью Интернета практически любой человек может выступать одновременно и как получатель, и как отправитель информации, как создатель и как потребитель и как автор и как издатель текстов, образов и звуков. Он если не снимает вовсе, то в значительной степени снижает географические и иные ограничения на пути прямого политического участия широких слоев населения, сокращает, а то и устраняет, дистанцию между рядовыми гражданами и политическими партиями, политическими и государственными деятелями, расширяет каналы и возможности влияния общества на властные структуры.

  Его внедрение поставило на повестку дня вопрос об объединении людей по самым разным признакам: по политическим убеждениям, интересам, общим проблемам для всего мира, таким как защита окружающей среды, диалог культур, борьба с международным терроризмом и т.д.

  Это вполне естественно, поскольку глобальная сеть предоставляет широчайшие возможности для обсуждения и дискуссий по самому широкому кругу вопросов между властью и гражданами, между представителями различных социально-политических сил, движений, конфессий и т.д. Возможность освещать события в реальном времени, отсутствие пространственно-временных преград, мгновенность опубликования любой информации и т.д. делают Интернет незаменимым инструментом идеолого-политической пропаганды и мобилизации широчайших масс на поддержку или очернение тех или иных институтов, политических партий и программ, движений и т.д.

  Благодаря коммуникации в режиме on-line, особенно ее невысокой стоимости, можно создавать виртуальные союзы, объединения, движения, партии, охватывающие весь мир, которые могут поставить перед собой идентичные цели. Поэтому представляется вполне обоснованным тот факт, что в политическом лексиконе широкое распространение получили понятия “теледемократия”, “электронная демократия”, “киберократия”, “политика on-line. Об их эффективности наглядное представление можно получить на примере, осуществленных с их использованием так называемой оранжевой революции на Украине в конце 2004 г. и особенно “Арабской весны” 2011 г., в ходе которых, как говорится, в одночасье были сметены диктаторы, на протяжении десятилетий монополизировавшие власть в соответствующих странах.

  С появлением Интернета стало очевидно, что глобальная компьютерная сеть способна внести кардинальные изменения в процессы принятия государственных решений. На этой основе возник качественно новый феномен, радикально изменивший политическую сферу современного мира и получивший название “электронная демократия”.

  Суть электронной демократии состоит в использовании информационно-телекоммуникационных технологий для развития и усиления демократических институтов, вовлечения граждан и организаций в политические процессы, расширения участия граждан в общественной жизни и политической деятельности.

  Компьютерные сети обеспечивает гражданам доступ к общественно значимой информации. С их помощью можно достаточно быстро и с минимальными затратами проводить опросы общественного мнения. Тем самым граждане могут участвовать в выработке решений, принимаемых властными структурами, осуществлять контроль над их выполнением.

  Они содержат огромный управленческий потенциал и, бросая вызов традиционным институтам и механизмам, могут способствовать существенному повышению эффективности системы государственного управления и трансформации политической системы и политического процесса. Информатизация управленческих процессов становится важнейшим императивом, диктующим необходимость коренной перестройки всей системы государственного управления.

  Как показывает опыт наиболее развитых демократических стран, правительства более или менее успешно используют компьютерную сеть для установления и расширения обратной связи гражданского общества и правительства, оптимизации выполнения органами государственной власти своих функций. Это проложило путь к электронным выборам и электронному голосованию. Интернет-сообщество рассматривается иногда как некое киберпродолжение гражданского общества. Говорят о новой модели государственного управления.

  Об обоснованности таких оценок свидетельствует возникновение института так называемого электронного правительства, или e-government, ставшего важным составляющим электронной демократии. Это вполне объяснимо, если учесть, что, в сущности, эффективное осуществление функций государства стало немыслимым без использования современных информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерных сетей.

  Электронное правительство представляет собой институт управления, призванный и способный обеспечить качественно новый уровень оказания государственных услуг гражданам и организациям, предоставить им информацию о результатах своей деятельности, новые каналы политического участия в принятии политических решений. В некотором роде степень компьютеризации, масштабы использования Интернета в политической сфере можно рассматривать как показатель уровня демократичности государства.

  Поэтому неудивительно, что в наиболее развитых с социально-экономической и технологической точек зрения странах электронные средства реализации внутренней и внешней политики, а также управления экономикой, социальной и политической сферами приобретают все более растущие масштабы. Что касается России, то в этом направлении она делает первые шаги. К ним можно отнести, в частности, президентские выборы 2012 г., контроль над которыми осуществлялся с помощью трансляции on-line всего процесса от начала голосования до окончания подсчета голосов избирателей и подведения итогов.

  С одной стороны, электронные средства массовой информации в целом и Интернет в особенности обеспечивают условия для прямого участия широких масс народа в политическом процессе. С другой стороны, они обладают беспрецедентными возможностями пропаганды и внушения людям различных моделей политического и социального устройства, не всегда соответствующих демократическим принципам.

  Внедрение компьютеров в систему образования вносит принципиально новые элементы в формирование сознания подрастающего поколения. Широкое использование так называемых электронных учителей, призванных формировать личность человека на начальной стадии ее становления, помимо бесспорных позитивных результатов открывает новые беспрецедентные возможности для манипулирования общественным сознанием. Они могут служить в качестве инструментов направленного формирования общественных умонастроений, идейно-политических ориентации и установок, навязывания определенных форм поведения.

  Иными словами, научно-технический прогресс, позволяя решать одни вопросы, одновременно порождает другие, зачастую не менее сложные проблемы. Позитивные и негативные последствия технологических нововведений неотделимы друг от друга. Их можно использовать как во благо, так и во зло, как для созидания, так и для разрушения.

  Украинские реалии.

  В Украине понятие “электронная демократия” окончательно утвердилось только в августе 2015 году, когда сайте Администрации Президента Украины появилась возможность гражданам Украины подавать петиции не в письменном, как то было раньше, а в электронном виде. Новшество быстро стало популярным и на сайт обрушился неимоверный шквал петиций. Менее, чем за год более 2 миллионов граждан поддержали ту или иную петицию. Но тонкой частью решения вопросов осталась трансформация народных инициатив в более приземленное событие – закон. Ни сам Президент, ни подавляющее большинство чиновников не заинтересованы в том, чтобы народные инициативы, цел которых сделать жизнь простых людей проще и лучше, были реализованы в качестве законов и нормативных актов. Поэтому чиновники считают электронную демократию злом, социологи видят в ней своеобразный метод социологических опросов или термометр настроений в обществе, а для кого-то это давно превратилось в абсурдную игру «достать Президента».

  Но, как бы там ни было, продвижение электронной демократии в сознание граждан Украины, стало прямой обязанностью не государственных мужей, а инициативных групп, гражданских и общественных объединений, которые за основу своей работы берут проекты е-демократии, успешно зарекомендовавшие себя в других странах.

  Одним из таки проектов и является проект гражданских инициатив manabalss.lv, успешно доказывающий действенность электронной демократии в Латвии.

  Когда инициатива набирает 10000 подписей, а каждая подпись должна быть подтверждена посредством банковского счета, она направляется в парламент Латвии, где сначала ее обсуждает парламентский комитет, чтобы, затем, вынести ее на рассмотрение всего парламента.

  manabalss.lv – один самых функциональных сайтов длягражданских инициатив в мире. Он был в сети с 2011 года, более 10 инициатив достигли парламента, и некоторые из них были превращены в новые законы. Общественные активисты из любой страны могут найти на этом сайте элементы, которые понадобятся для подобных порталов.

  На сегодня общественное объединение Мой Голос, взяв за основу опыт работы своих латвийских коллег, начали реализацию проекта в Украине. Менее, чем за месяц были созданы:

  • платформа, дающая возможность гражданам публиковать свои инициативы и собирать под ними подписи;
  • площадки для продвижения информации об существующих инициативах для сбора подписей;
  • создание образовательных программ для разных возрастных групп, цель которых сделать электронную демократию действенным оружием, научив граждан Украины ею пользоваться.

  «На сегодняшний день главной проблемой, мешающей становлению и развитию электронной демократии в Украине является инертность мышления, как чиновников, так и самих граждан, – заявил руководитель проекта Дмитрий Лубкин. – С одной стороны, чиновники не хотят себя лишний раз нагрузить чем-то сверх меры, хотя работа на благо Украины и народа является их прямой обязанностью, а с другой инертность самих граждан, ожидающих того, что придет «добрый дядя» и все сделает для них за них самих».

  По словам Дмитрия закостенелость умов можно преодолеть или революционными методами, или же методами демократическими. И, к сожалению, ни первый, ни второй пока не дали ощутимых результатов.
  «После событий Революции Достоинства существенных изменений к подходу в управлении государством, не произошло. Мы понимаем, что процесс изменения сознания чиновников и самих граждан не может быть моментальным. Однако именно инициативность граждан должна помочь, а если надо и заставить, чиновникам работать. Если власть и далее будет вести политику полного игнорирования тех негативных событий, накапливающихся в Украине, все более реальной становится вероятность того, что между недовольными гражданами и властью состоится «прямой революционных диалог». И чтобы не допустить подобного «диалога», последствия которого трудно предвидеть, чиновникам, депутатам и самому Президенту следует начать реальную, а не показушную работу, на благо страны и граждан Украины. Мы им в этом готовы помочь».

   
c
Написати нове повідомлення
j
Наступний пост/наступний коментар
k
Попередній пост/попередній коментар
r
Відповісти
e
Редагувати
o
Показати/сховати коментарі
t
Перейти вгору
l
Йти до логіну
h
Показати/приховати довідку
shift + esc
Скасувати
Share
Перейти до панелі інструментів